Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151
293 22, Mladá Boleslav

 

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

dne 31. května 2012
v Mladé Boleslavi

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 25.4.2012 na www.valnehromady.cz a v Obchodním věstníku a dále pozvánkou zaslanou akcionářům vlastnícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájila v 10.05 hodin členka představenstva Mgr. Jana Štěpánová. Přivítala přítomné a oznámila, že organizačnlm a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací, a. s.

Mgr. Štěpánová oznámila výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 28 akcionářů, kteří vlastni nebo zastupuji akcie o jmenovité hodnotě, která představuje 82,21% základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 129 987 000 Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: Mgr. Štěpánová navrhla přítomným akcionářům schválit jednací a
hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné
hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Štěpán Benca,
zapisovatelkou Michaela Bencová, ověřovateli zápisu lva Kohoutová a Zuzana Trávníčková a
skrutátory RNDr. Antonín Králík a Jakub Urban.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávrhy, vyzvala zahajující přítomné k hlasováni.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schváleni jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovaclho řádu hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy, zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo rovněž vždy 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle
předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Štěpán Benca poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 3: Předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Jan Sedláček přednesl komentář k výroční zprávě s tím, že zprávu obdrželi přítomní akcionáři při prezenci na valné hromadě. Dále přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, zprávu k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku včetně stanoveni výše a způsobu vypláceni tantiém za rok 2011.
viz- příloha zápisu č. 4

Člen představenstva Ing. Vladimír Stehlík přednesl zprávu o plněni koncepce podnikatelské činnosti akciové společnosti za rok 2011.
viz- příloha zápisu č. 5

Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Žitný poté doplnil informace o realizaci velkých regionálních projektů.
viz- příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesl Arnošt Vajzr, předseda dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 5: Vzhledem k tomu, že k předneseným zprávám a návrhům nebyly podány žádné připomínky ani protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva, řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku. Pro schváleni výroční zprávy včetně zprávy představenstva hlasovalo 99,77 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 99,7 7% a pro schválení návrhu na rozděleni zisku hlasovalo 99,61 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, řádnou účetní závěrku za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku takto:

Rezervní fond 1 504 000,00 Kč
Sociálnl fond 1 903 000,00 Kč
Stimulační fond 2 854 000,00 Kč
Rozvojový fond 20 801 410,00 Kč
Nerozdělený zisk 3 006 934,46 Kč

viz -příloha zápisu č. 8

K bodu programu č. 6: Paní Monika Vrabcová přednesla návrh na určeni auditora společnosti
viz - příloha zápisu č. 9

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebyly podány žádné připomínky ani protinávrhy, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o určení auditora společnosti. Pro· hlasovalo 92,41 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určeni auditora, a to firmu R-audit, s.r.o.
viz - příloha zápisu č. 10

K bodu programu č. 7: Paní Monika Vrabcová přednesla návrh představenstva na rozhodnutí o plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti včetně rozhodnutí o plnění dle § 66d odst. 3 obchodního zákoníku.
viz - příloha zápisu č. 11

Vzhledem k tomu, že nebyl podán jiný návrh či protinávrh, vyzval předseda valné hromady
k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o schválení předložených návrhů. Pro schválení plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti hlasovalo 99,44 %, pro schválení rozhodnutí o plnění dle § 66d odst. 3 obchodního zákoníku hlasovalo 99,60 % přítomného počtu hlasů.
Valná hromada schválila rozhodnuti o plněni společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti včetně rozhodnuti o plnění dle § 66d odst. 3 obchodního zákoníku.
viz - příloha zápisu č. 12

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11,55 hodin.

31. května 2012

.

 

.

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!