Nová přípojka

Informace k připojení a předprojektové přípravě naleznete v sekci Naše voda - Nová připojení.

Vodovodní a kanalizační přípojky

 1. Má-li stavebník zájem o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky, je vhodné podat písemnou žádost o vyjádření k možnosti napojení, popř. navštívit provozovatele vodovodu a kanalizace a předběžně dohodnout možnost technického řešení napojení. Lépe je vše dohodnout již přímo s odborným projektantem. Pro jednu nemovitost se zřizuje jedna vodovodní a jedna kanalizační přípojka.
 2. Naše společnost na základě žádosti o zřízení přípojky a odsouhlasené dokumentace stavby vydá ve věci vyjádření s podmínkami pro realizaci stavby. Toto vyjádření je mj. podkladem pro vydání opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.
 3. Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou vodním dílem ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky vydá stavební úřad územní souhlas dle § 96 odst. 2 písm. a), § 103 odst. 1 písm. f) bod 9, popř. územní rozhodnutí dle § 92 zákona č. 183/2006 Sb.
 4. Před realizací přípojky je nutno s odpovědným pracovníkem v předstihu dohodnout termín a způsob napojení na vodovodní řad nebo kanalizační stoku a předat objednávku. Vodoměr bude instalován provozem na objednávku odběratele až po uzavření smluvního vztahu s naší a.s. Po napojení na kanalizaci je producent odpadních vod povinen uzavřít s naší a.s. smlouvu o odvádění odpadních vod. Vodné a stočné je účtováno již od okamžiku vlastního napojení.
 5. Dále uvádíme výtah z podmínek pro připojení na veřejný vodovod a kanalizaci, které vyplývají z výše uvedeného zákona o vodovodech a kanalizacích, a jsou obsaženy ve vzájemné smlouvě:
  1. Žadatel (budoucí odběratel) uhradí veškeré náklady na pořízení vodovodní a kanalizační přípojky, která zůstává celá v jeho majetku.
  2. Žadatel je povinen si pro stavbu přípojky opatřit územní souhlas, nebo jiné opatření či rozhodnutí stavebního úřadu, včetně povolení pro výkopové práce na vozovce, a to před zahájením její výstavby.
  3. Zařízení pro měření objemu odebrané vody - vodoměr, jehož umístění určí provozovatel - je majetkem provozovatele veřejného vodovodu na zařízení v majetku odběratele. Uliční uzávěr vody je v majetku provozovatele a majitel připojované nemovitosti není oprávněn s ním manipulovat. Uzávěry před a za vodoměrem jsou majetkem vlastníka nemovitosti. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru a hlavnímu uzávěru vody, chránit vodoměr před mechanickým poškozením a zamrznutím, oznámit dodavateli závady v měření a neodkladně odstranit překážky, které znemožňují odečítání vodoměru.
  4. Odběratel není oprávněn manipulovat s ventily a ostatními armaturami umístěnými mezi uličním řadem a vodoměrem, oprávněn je manipulovat pouze s hlavním uzávěrem osazeným za vodoměrem. Odběratel nesmí vnitřní vodovod, který je napojen na veřejný zdroj vody, propojit s jiným zdrojem. Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od líce potrubí na obě strany. Ochranné pásmo kanalizační přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od osy potrubí na každou stranu 0,75 m dle normy ČSN 75 6101 – Kanalizační přípojky. V těchto prostorách je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace - neosazovat chodníčky, budovat zpevněné plochy a pod.
  5. Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody s povinností náhradního zásobování:
   • při provádění plánovaných oprav;
   • z důvodů způsobených živelnými pohromami - dojde-li k poškození vodovodního systému;
   V těchto případech je dodavatel povinen dovážet vodu v cisternách v čase a na místo dohodnuté s orgány místní správy a to v rozsahu nouzového zásobování v dosažitelné vzdálenosti.
  6. Dodavatel má právo přerušit dodávku vody bez povinnosti náhradního zásobení:
   • neodpovídá-li odběratelovo zařízení předpisům nebo zabraňuje-li odběratel přístupu k měřícím přístrojům;
   • neodstraní-li odběratel ve stanovené lhůtě závady na vnitřním vodovodu a domovní části přípojky dle pokynu dodavatele;
   • přenechá-li odběratel vodu dalšímu uživateli bez souhlasu dodavatele;
   • neplatí-li odběratel úplaty za odběr vody ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že jinak přeruší dodávku vody;
   • když dodávku omezuje vodohospodářský orgán;
   Dodavatel je povinen přerušit dodávku vody za úplatu, když o to požádá odběratel, aby mohly být odstraněny závady na vnitřním vodovodu, pokud jeho hlavní domovní uzávěr není provozuschopný.
  7. Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:
   • při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací;
   • z důvodů způsobených živelními pohromami (např. povodní, sesutím půdy, požárem);
   • dojde-li k poškození a tím k přerušení provozu kanalizační sítě
   • nevyhovuje-li odběratelovo zařízení v domovní části přípojky ve vnitřní kanalizaci či v zařízení k měření odpadních vod
   • v případě, kdy odběratel vypouští neoprávněně odpadní vody;
   • vypouští-li odběratel odpadní vody bez předchozího uzavření hospodářské smlouvy;
   • provede-li odběratel takové úpravy na měřícím zařízení, aby měřící zařízení nezaznamenávalo nebo měřilo méně;
   • použil-li odběratel měřící zařízení, které sám poškodil nebo zjistil poškození a včas toto neohlásil
   • vypouští-li odběratel odpadní vody ve vyšší koncentrační a bilanční hodnotě znečištění, než bylo sjednáno, popř. vypouští-li jiné látky, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno;
   • v případě, kdy odběratel neodstraní závady na vnitřní kanalizaci;
   • zabraňuje dodavateli bezdůvodně v přístupu k zařízení vnitřní kanalizace a jejich kontrole;
  8. V případě, že má odběratel pochybnosti o správné funkci vodoměru, může písemně požádat o jeho přezkoušení. V žádosti uvede, že si je vědom, že v případě jeho správné funkce uhradí všechny úkony spojené s demontáží, dopravou, přezkoušením a montáží vodoměru.
  9. Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje žadatele (odběratele vody) povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vodné a stočné. Nelze-li přesně zjistit výši odběru za dobu poruchy vodoměru, vypočte se podle odběru ve stejném období minulého roku.

Rozlišení vlastnictví a údržby

Časté dotazy odběratelů směřují k otázce vlastnictví vodovodní nebo kanalizační přípojky a k povinnostem s jejich obsluhou a údržbou. Pro řešení oprav a výměn přípojek je nutné si uvědomit následující:

 1. Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3 odst. 3) vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak .
 2. Veřejným prostranstvím jsou dle zákona č. 128/2000 Sb. § 34 všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.

Ze zákona o vodovodech a kanalizacích vyplývá, že opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. Toto ustanovení se netýká výměn a rekonstrukcí dožitých přípojek. Pro lepší pochopení výše uvedeného přikládáme soubory s výkladem č. 25 Ministerstva zemědělství ze dne 29.2.2012 s aktualizací ze dne 14.11.2018. Přílohou jsou názorná schémata různě uložených přípojek.

Potřebujete poradit? Jsme tu pro vás.