Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů dle nařízení EU č. 2016/679 (GDPR).

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. přijala k 25. 5. 2018 směrnici „Ochrana osobních údajů (GDPR)“, která je vydaná dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Účelem je stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů a zajistit ochranu osobních údajů ve společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Společnost přijala organizační a technická opatření proti úniku a zneužití zpracovávaných osobních údajů zákazníků a obchodních partnerů společnosti. Dále Společnost vyžaduje ochranu osobních údajů také u třetích osob, které přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků Společnosti při zajišťování výrobního, obchodního, účetního a technického chodu Společnosti (např. správa softwaru).

Osobním údajem fyzické osoby se rozumí: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Společnost provádí shromažďování a zpracování osobních údajů fyzických osob v rozsahu potřebném:

  • k plnění povinností uložených zvláštním zákonem,
  • k zajišťování činností spojených s předmětem podnikání,
  • k jednání o smluvním vztahu,
  • k plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů,
  • v rámci agendy společníků společnosti,
  • k zajištění ochrany majetku a bezpečnosti práce,
  • ve veřejném zájmu či k výkonu veřejné moci, kterou je Správce pověřen.

Další informace k ochraně svých osobních údajů může zákazník či obchodní partner (fyzická osoba) získat:

  • na základě písemné žádosti zaslané na adresu sídla společnosti (podpis musí být úředně ověřen),
  • osobně na zákaznických centrech Společnosti (po ověření totožnosti žadatele),
  • elektronicky na adresu: mail@vakmb.cz (podmínka elektronického podpisu žadatele).

Vedení společnosti

V Mladé Boleslavi dne 25. 5. 2018.