Vodoměry

Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů:

  • zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění,
  • vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření v platném znění,
  • vyhláška č. 344/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované zkratkou EHS v platném znění.

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace, a to nezávislým měřidlem, připojeným na odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu před jeho prvním rozdělením. Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě smlouvy s odběratelem Český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod umožňuje. Zjistí-li se odchylka větší, než připouští zvláštní právní předpis (viz výše), vodoměr se považuje za nefunkční a při stanovení množství dodané vody pro vypořádání případné reklamace se postupuje podle § 17 odst. 4 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že:

  1. Údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem (viz výše), vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody, za období k vypořádání považuje období od posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru na základě kterého došlo k výměně vodoměru do dne výměny vodoměru, související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení.
  2. Údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (viz výše) hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel.
  3. Pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zvláštního právního předpisu (viz výše), považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v případě nesouhlasu odběratele provede postupem uvedeným v písmenu a).
  4. Vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel.

Zjistí-li provozovatel nebo odběratel při kontrole nebo výměně vodoměru, že vodoměr údaje o množství dodávané vody nezaznamenává, vypočte se množství dodané vody za příslušné období nebo jeho část podle dodávek ve stejném období minulého roku, nebo jde-li o nový odběr nebo změnu, v odběrových poměrech podle množství dodávané vody v následujícím srovnatelném období, případně jiným způsobem dohodnutým s odběratelem - viz výše písm. a).

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

Potřebujete poradit? Jsme tu pro vás.