Usilujeme o kvalitní, spolehlivé služby šetrné k životnímu prostředí

Zemní vodojemy Bradlec

O nás

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. vznikla 1. ledna 1994 zápisem v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93.

Vodojem Kovánec

Naše filozofie a cíle

K zodpovědnému hospodaření s vodou, kterému naše společnost věnuje veškeré úsilí, patří šetrné nakládání s jímanou vodou, zajištění hygienické nezávadnosti vody od zdroje ke spotřebitelům a čištění odpadních vod nejlepšími dostupnými technologiemi. Uvedenými kroky se v našich provozech utváří cyklus vody, na který dohlíží kontrolní orgány státní správy.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu pro přibližně 100 000 obyvatel bývalého okresu Mladá Boleslav a zároveň odebrané a znečištěné vody čistí na svých čistírnách odpadních vod.

Úpravna vody Rečkov - čerpací stanice

Orgány společnosti jsou:

 1. Valná hromada, která je nejvyšším orgánem společnosti.
 2. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti.
 3. Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
0
obyvatel zásobujeme pitnou vodou
0
čisté vody ročně vyrobíme
0
odpadní vody vyčistíme ročně
0
ztráty vody

Ctíme Evropskou vodní chartu

Přijetím Evropské vodní charty dne 6. května 1968 ve Štrasburku Rada Evropy zahájila mezinárodní spolupráci při ochraně vodních zdrojů včetně ochrany před znečišťováním. Naše společnost ctí její zásady:

 • Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.
 • Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možností rozhojňovat.
 • Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.
 • Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
 • Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.
 • Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
 • Vodní zdroje musí být zachovány.
 • Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
 • Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.
 • Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
 • Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.
 • Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.