Kanalizační řády

Kanalizační řády vypracované a schválené v souladu se zákonem 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích v platném znění, stanovují podmínky, za kterých je producentům odpadních vod povoleno vypouštět odpadní vody (místo vypouštění, jejich množství a koncentrace znečištění). Jejich znění a rozhodnutí - schválení vodoprávním úřadem najdete v níže uvedeném přehledu.

Bližší informace podá vedoucí Provozu kanalizací a čistíren odpadních vod - p. Pavel Otta.