Nová připojení

Postup pro napojení nemovitosti na vodovod/kanalizaci

 • Prvním krokem v přípravě napojení nemovitosti je vyplnění formuláře „Žádost o vyjádření“ s označením volby „k možnosti napojení“ (pozemek, stavba) na veřejný vodovod a kanalizaci. Vyjádření vyhotoví oddělení technicko-provozní činnosti (zkratka TPČ).

  Pro vyjádření k možnosti napojení a stanovení podmínek k napojení nemovitosti na veřejný vodovod a kanalizaci je nezbytné přiložit tyto podklady:

  • přesný popis záměru,
  • bilanci potřeby vody,
  • přehlednou situaci umístění napojované nemovitosti.

  Žádost s podklady můžete předat jedním z níže uvedených způsobů:

  • zaslat poštou do sídla společnosti Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav,
  • zaslat do datové schránky 5eigx2d,
  • doručit osobně do boxu "TPČ" na recepci v sídle společnosti Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav (předávané dokumenty je třeba vložit do obálky nebo neprůhledného obalu),
  • odeslat s přílohami elektronickou poštou na tpc@vakmb.cz.

  Formulář žádosti o vyjádření ke stažení:

 • Druhým krokem při přípravě nové vodovodní nebo kanalizační přípojky je předložení vyplněného formuláře „Žádost o zřízení přípojky“ a projekt přípojky. Vyjádření vyhotoví oddělení technicko-provozní činnosti (zkratka TPČ).

  Projekt vodovodní a kanalizační přípojky musí být zpracován dle ČSN a musí alespoň obsahovat:

  1. technickou zprávu,
  2. situaci v měřítku 1:500 (1:1000),
  3. půdorys přípojky v přiměřeném měřítku (1:100, 1:50) s uvedením světlosti, materiálu, sklonu potrubí,
  4. podélný profil přípojky s uvedením výšek až k místu napojení na veřejný vodovod, resp. kanalizaci, doplněné o zobrazení všech křížících sítí a zařízení,
  5. kladečský plán vodovodní přípojky (vodoměrná sestava včetně vnitřních rozvodů do vzdálenosti 2,5 m za vodoměr),
  6. stavební výkres vodoměrné šachty, resp. revizní kanalizační šachty.

  Projektové dokumentace vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek požadujeme předložit samostatně pro každou napojovanou nemovitost. Projekt musí být kompletní a pouze v tištěné podobě.

  Žádost s projektem můžete předat jedním z níže uvedených způsobů:

  • zaslat poštou do sídla společnosti Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav,
  • doručit osobně do boxu "TPČ" na recepci v sídle společnosti Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav (předávané dokumenty je třeba vložit do obálky nebo neprůhledného obalu).

  Formulář žádosti o zřízení přípojky ke stažení:

  Pokud je nutné pro napojení nemovitosti prodloužení vodovodního řadu/ kanalizační stoky, případně přeložka vodovodního řadu/ kanalizační stoky, předá žadatel spolu s vyplněnou žádostí o vyjádření projektovou dokumentací stavby vodního díla. Dále budou přiloženy žádosti o zřízení přípojek včetně jejich projektů (viz výše). Vyjádření vyhotoví oddělení technicko-provozní činnosti.

  Formuláře žádostí ke stažení:

  Žádost s projektem můžete předat jedním z níže uvedených způsobů:

  • zaslat poštou do sídla společnosti Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav,
  • doručit osobně do boxu "TPČ" na recepci v sídle společnosti Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav (předávané dokumenty je třeba vložit do obálky nebo neprůhledného obalu).
  • Třetím krokem je výstavba nové vodovodní nebo kanalizační přípojky, kterou svým nákladem pořizuje stavebník, resp. budoucí odběratel. Realizace je podmíněna získáním příslušných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu (územní souhlas, stavební povolení, výkopové povolení, apod.), bez nichž nesmí být stavební práce zahájeny. Samotnou realizaci přípojky i termín napojení na vodovodní řad nebo kanalizační stoku je nutné si v předstihu objednat u příslušných pracovníků naší společnosti (kontakty jsou uvedené ve vyjádření) . Napojení na vodovodní anebo kanalizační potrubí, tedy montáž odbočného elementu a navrtávku, vždy provádí pracovníci naší společnosti! Zemní práce pro odkrytí vodovodu anebo kanalizace, rýhu pro přípojkové potrubí a pokládku potrubí zajišťuje investorem vybraná stavební firma s odbornou způsobilostí k provádění těchto prací. Tato firma musí respektovat podmínky vyjádření, schválenou dokumentaci a technické podmínky vodohospodářských staveb vydaných naší společností. V opačném případě nebude odsouhlasen zásyp potrubí pracovníkem naší společnosti a uvedení přípojky do provozu. 
  • Před zahrnutím budou přípojky výškově a polohově zaměřeny (X,Y v JTSK a Z v systému BpV) úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem v rozsahu: odbočka, uzávěr, směrové a výškové lomy trasy potrubí k vodoměrné šachtě/revizní šachtě kanalizace vč. těchto objektů. Pokud není navržena šachta, budou zaměřeny v rozsahu a délce veřejně přístupných pozemků. Vodovodní přípojka bude výškově zaměřena na vrch potrubí, kanalizační přípojka přepočtem ke dnu potrubí. Grafický výstup zašle zpracovatel ve formátu DWG naší a.s. před zahájením užívání přípojky na mail gis@vakmb.cz

   Techické podmínky vodohospodářských staveb ke stažení:

 • Posledním krokem je uzavření smlouvy o dodávce pitné vody anebo odvádění odpadních vod. Jednou z podmínek k uzavření smluvního vztahu je řádně dokončená stavba přípojek, jež jsou zkontrolovány pracovníkem naší společnosti a akceptováno jejich technické provedení. Vodoměr bude instalován provozem na základě písemné objednávky odběratele až po uzavření smluvního vztahu s naší a.s. Kontaktní údaje na příslušný provoz jsou uvedeny ve vyjádření. Podkladem pro vyhotovení smlouvy je žádost o uzavření smlouvy k nové přípojce, kterou je nutné vyplněnou a podepsanou předat nebo zaslat na obchodní oddělení. V případě dotazů ke smlouvě se, prosíme, obraťte na obchodní oddělení na níže uvedených kontaktech.

Popis obrázku

Oddělení technicko-provozní činnosti (TPČ)

tpc@vakmb.cz