Laboratorní rozbor vody

Služby centrálních laboratoří

Centrální laboratoře, středisko akciové společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. nabízejí obcím, které provozují vlastní vodovod, veřejnou studnu nebo kanalizaci, provozovatelům školských a stravovacích zařízení, domácnostem a podnikatelům rozbory pitných a odpadních vod.

A) Pitné vody

Dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášek č. 252/2004 Sb., č. 187/2005 Sb., č. 293/ 2006 Sb. a č. 83/2014 Sb. v platném znění, které stanovují požadavky na kvalitu pitné vody, rozsah a četnost její kontroly, provádíme tyto typy rozborů:

 1. Rozbor s kráceným rozsahem, který obsahuje ukazatele:
  Mikrobiologické parametry - počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, koliformní bakterie, Escherichia coli, Enterokoky, volný chlor, pach, chuť, barva, zákal ,vodivost, pH, CHSKMn, železo, dusičnany, dusitany, amonné ionty.
 2. Rozbor s úplným rozsahem:
  Mikrobiologické parametry - počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, koliformní bakterie, Escherichia coli, Enterokoky, volný chlor, pach, chuť, barva, zákal, vodivost, pH, CHSKMn, železo, bor, dusičnany, dusitany, amonné ionty, fluoridy, hliník, sodík, vápník, hořčík, suma vápníku a hořčíku (tvrdost), mangan, sírany, chloridy, těkavé organické látky (1,2,dichlorethan, benzen, toluen, xylen, tetrachlorethen, trihalomethany, trichlorethen, trichlormethan).
 3. U akreditovaného subdodavatele zajišťujeme:
  antimon, arsen ,beryllium, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, selen, stříbro, rtuť, bromičnany, kyanidy, PAU, benzo(a)pyren, mikroskopický obraz, TOC, pesticidní látky, uran, chlorečnany, chloritany, vinylchlorid.
 4. Radiologický rozbor:
  V rozsahu daném platnou legislativou zajišťujeme tento rozbor u laboratoře s platným Povolením pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, vydaným Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
 5. Rozsah dle dohody se zákazníkem

B) Odpadní vody a kaly

 1. Rozbor odpadních vod dle zákona 254/01 a prováděcích vyhlášek v platném znění provádíme v ukazatelích:
  BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-celkový, N-organický, P-celkový, pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, AOX, sírany, chloridy, případně další.
 2. Rozbor kalů se provádí v ukazatelích:
  Rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, sušina, sediment, kalový index, AOX, mastné kyseliny, biologický obraz aktivovaného kalu.
 3. U akreditovaného subdodavatele zajišťujeme stanovení:
  kovů, NEL, EL, saponátů, kyanidů, PCB, případně dalších stanovení parametrů požadovaných zákazníkem

Ceník

Ceny laboratorních rozborů bez 21 % DPH platné od 1. 1. 2024

Rozbor (úkon) Cena Kč bez DPH
abioseston 84,-
absorbance 245 nm 77,-
administrativa 105,-
amonné ionty 119,-
AOX 1.343,-
AOX - kal 1.434,-
barva 77,-
biol.aktivního kalu 373,-
biolog. aktiv.kalu s bar. vl. 431,-
bor 224,-
BSK 5 373,-
BSK 5 (4 ředění) 571,-
chlor celkový 56,-
chlor vázaný 28,-
chlor volný 63,-
chloridy 77,-
CHSK Cr 245,-
CHSK Mn 133,-
chuť 58,-
CO2 agresivní 98,-
CO2 vázaný 98,-
CO2 volný 84,-
doprava 23,-
dusičnany 140,-
dusík celkový 322,-
dusík celkový - kal 350,-
dusík ve formě anorganické 28,-
dusík ve formě dusičnanů 140,-
dusík ve formě amoných iontů 182,-
dusík ve formě organické 28,-
dusitany 119,-
escherichia coli 224,-
enterokoky 224,-
fekální koliformní bakterie 245,-
filtrace 35,-
fluoridy 224,-
fosfor celkový 266,-
fosfor celkový - kal 406,-
fosforečnany 140,-
HCO3 84,-
hliník 245,-
hodinová sazba 490,-
homogenizace 28,-
hořčík 28,-
kalový index 28,-
KNK 4,5 70,-
KNK 8,3 70,-
koliformní bakterie 224,-
konduktivita 70,-
mangan 140,-
manipulační poplatek (subdodavatel) 63,-
manipulační poplatek( VIS) 63,-
nerozpuštěné látky sušené 222,-
nerozp. látky ztráta žíháním 28,-
nerozpuštěné látky žíhané 196,-
odběr vzorků - OV okamžitý 364,-
odběr PV- krácený rozbor 280,-
odběr vzorků PV - radioaktivita 154,-
odběr vzorků PV-úplný rozbor 350,-
pach 58,-
pH 63,-
pH tuhých kalů 68,-
počet organismů 84,-
počty kolonií při 22 182,-
počty kolonií při 36 182,-
rozpuštěné látky sušené 210,-
rozpuštěné látky ztráta žíháním 28,-
rozpuštěné látky žíhané 210,-
rozpuštěný kyslík 84,-
sediment 28,-
sírany 147,-
sírany-ov 182,-
slévání 56,-
sodík 196,-
suma Ca+Mg 105,-
sušina 161,-
sušina anorganická 161,-
sušina ztráta žíháním 28,-
teplota 28,-
TOL 2.519,-
vápník 91,-
veškeré látky 28,-
výluh v kyselině, mineralizace 991,-
vzorkovnice OV 58,-
vzorkovnice OV (+AOX,NEL,ostatní spec.) 70,-
vzorkovnice PV - krácený rozbor 63,-
vzorkovnice PV - radioaktivita 14,-
vzorkovnice PV- úplný rozbor 84,-
zákal 91,-
zapůjčení vzorkovače 399,-
ZNK 4,3 56,-
ZNK 8,3 56,-
železo 140,-
živé organismy 84,-

Centrální laboratoř

ČOV II-Podlázky - centrální laboratoře, Po až Pá 6-14