Laboratorní rozbor vody

Služby centrálních laboratoří

Centrální laboratoře, středisko akciové společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. nabízejí obcím, které provozují vlastní vodovod, veřejnou studnu nebo kanalizaci, provozovatelům školských a stravovacích zařízení, domácnostem a podnikatelům rozbory pitných a odpadních vod.

A) Pitné vody

Dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášek č. 252/2004 Sb., č. 187/2005 Sb., č. 293/ 2006 Sb. a č. 83/2014 Sb. v platném znění, které stanovují požadavky na kvalitu pitné vody, rozsah a četnost její kontroly, provádíme tyto typy rozborů:

 1. Rozbor s kráceným rozsahem, který obsahuje ukazatele:
  Mikrobiologické parametry - počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, koliformní bakterie, Escherichia coli, volný chlor, pach, chuť, barva, zákal ,vodivost, pH, CHSKMn, železo, dusičnany, dusitany, amonné ionty.
 2. Rozbor s úplným rozsahem:
  Mikrobiologické parametry - počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, koliformní bakterie, Escherichia coli, Enterokoky, volný chlor, pach, chuť, barva, zákal, vodivost, pH, CHSKMn, železo, bor, dusičnany, dusitany, amonné ionty, fluoridy, hliník, sodík, vápník, hořčík, suma vápníku a hořčíku (tvrdost), mangan, sírany, chloridy, těkavé organické látky (1,2,dichlorethan, benzen, toluen, xylen, tetrachlorethen, trihalomethany, trichlorethen, trichlormethan).
 3. U akreditovaného subdodavatele zajišťujeme:
  antimon, arsen ,beryllium, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, selen, stříbro, rtuť, bromičnany, kyanidy, PAU, benzo(a)pyren, mikroskopický obraz, TOC, pesticidní látky, uran, chlorečnany, chloritany, vinylchlorid.
 4. Radiologický rozbor:
  V rozsahu daném platnou legislativou zajišťujeme tento rozbor u laboratoře s platným Povolením pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, vydaným Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
 5. Rozsah dle dohody se zákazníkem

B) Odpadní vody a kaly

 1. Rozbor odpadních vod dle zákona 254/01 a prováděcích vyhlášek v platném znění provádíme v ukazatelích:
  BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-celkový, N-organický, P-celkový, pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, AOX, sírany, chloridy, případně další.
 2. Rozbor kalů se provádí v ukazatelích:
  Rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, sušina, sediment, kalový index, AOX, mastné kyseliny, biologický obraz aktivovaného kalu.
 3. U akreditovaného subdodavatele zajišťujeme stanovení:
  kovů, NEL, EL, saponátů, kyanidů, PCB, případně dalších stanovení parametrů požadovaných zákazníkem

Ceník

Ceny laboratorních rozborů bez 21 % DPH platné od 1. 1. 2023

Rozbor (úkon) Cena Kč bez DPH
abioseston 79,-
absorbance 245 nm 73,-
administrativa 99,-
amonné ionty 112,-
AOX 1.267,-
AOX - kal 1.353,-
barva 73,-
biol.aktivního kalu 352,-
biolog. aktiv.kalu s bar. vl. 407,-
bor 211,-
BSK 5 352,-
BSK 5 (4 ředění) 539,-
chlor celkový 53,-
chlor vázaný 26,-
chlor volný 59,-
chloridy 3,-
CHSK Cr 231,-
CHSK Mn 125,-
chuť 55,-
CO2 agresivní 92,-
CO2 vázaný 79,-
CO2 volný 79,-
doprava 22,-
dusičnany 132,-
dusík celkový 304,-
dusík celkový - kal 330,-
dusík ve formě anorganické 26,-
dusík ve formě dusičnanů 132,-
dusík ve formě amoných iontů 172,-
dusík ve formě organické 26,-
dusitany 112,-
escherichia coli 211,-
enterokoky 211,-
fekální koliformní bakterie 231,-
filtrace 33,-
fluoridy 211,-
fosfor celkový 251,-
fosfor celkový - kal 383,-
fosforečnany 132,-
HCO3 79,-
hliník 231,-
hodinová sazba 462,-
homogenizace 26,-
hořčík 26,-
kalový index 26,-
KNK 4,5 66,-
KNK 8,3 66,-
koliformní bakterie 211,-
konduktivita 66,-
mangan 132,-
manipulační poplatek (subdodavatel) 59,-
manipulační poplatek( VIS) 59,-
nerozpuštěné látky sušené 209,-
nerozp. látky ztráta žíháním 26,-
nerozpuštěné látky žíhané 185,-
odběr vzorků - OV okamžitý 343,-
odběr PV- krácený rozbor 264,-
odběr vzorků PV - radioaktivita 145,-
odběr vzorků PV-úplný rozbor 330,-
pach 55,-
pH 59,-
pH tuhých kalů 64,-
počet organismů 79,-
počty kolonií při 22 172,-
počty kolonií při 36 172,-
rozpuštěné látky sušené 198,-
rozpuštěné látky ztráta žíháním 26,-
rozpuštěné látky žíhané 198,-
rozpuštěný kyslík 79,-
sediment 26,-
sírany 139,-
sírany-ov 172,-
slévání 53,-
sodík 185,-
suma Ca+Mg 99,-
sušina 152,-
sušina anorganická 152,-
sušina ztráta žíháním 26,-
teplota 26,-
TOL 2.376,-
vápník 86,-
veškeré látky 26,-
výluh v kyselině, mineralizace 935,-
vzorkovnice OV 55,-
vzorkovnice OV (+AOX,NEL,ostatní spec.) 66,-
vzorkovnice PV - krácený rozbor 59,-
vzorkovnice PV - radioaktivita 13,-
vzorkovnice PV- úplný rozbor 79,-
zákal 86,-
zapůjčení vzorkovače 376,-
ZNK 4,3 53,-
ZNK 8,3 53,-
železo 132,-
živé organismy 79,-

ČOV II-Podlázky - centrální laboratoře, Po až Pá 6-14