Často se nás ptáte

Vodné je součin kalkulované ceny za 1 m3 a množství dodané vody v m3. Jinak řečeno vodné je úplatou za dodávku vody a za službu spojenou s jejím dodáním. Povinnost dodávky vody a právo na zaplacení vodného vzniká vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.

Stočné je součin kalkulované ceny za 1 m3 a množství vypuštěné odpadní vody v m3. Jinak řečeno stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadní vody z kanalizační přípojky do kanalizace.

Způsob stanovení cen pro výpočet vodného a stočného je přísně podřízen kalkulaci stanovené v Cenovém věstníku ministerstva financí ČR pro každý kalendářní rok. Jsou to tedy ceny věcně usměrňované státem. Konkrétně Věstník MF ČR pouze určuje, jaké ekonomicky oprávněné náklady mohou být do kalkulačního vzorce (pro výpočet vodného, resp. stočného) započítány a které naopak nejsou oprávněnými náklady.

Výše vodného se účtuje dle množství proteklé vody osazeným fakturačním vodoměrem. Odečty fakturačních vodoměrů se provádí ve stanovených cyklech (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční). Jiný způsob určení množství dodané vody může být stanoven pouze oboustrannou dohodou dodavatele a odběratele.

Výše stočného se účtuje dle množství proteklé vody osazeným fakturačním vodoměrem, pokud je jediným zdrojem vody veřejný vodovod. Pokud má odběratel ještě jiný zdroj vody anebo prokazatelně významné množství vody neodteče do kanalizace, stočné se stanovuje na základě směrných čísel dle platných právních předpisů nebo si odběratel osadí měření odpadní vody na kanalizační přípojku. Jiný způsob určení množství dodané vody může být stanoven pouze oboustrannou dohodou dodavatele a odběratele.

Srážkové vody odváděné do veřejné kanalizace se stávají vodami odpadními a jsou rovněž zpoplatněny formou stočného. Výpočet množství těchto vod se provádí na základě velikosti plochy, ze které vody odtékají, odtokového koeficientu plochy a množství průměrných ročních srážek pro danou lokalitu dle statistiky Státního meteorologického ústavu. Srážkové vody nejsou zpoplatněny z nemovitostí pro trvalé bydlení, domácností a některých dalších specifických staveb.

Obecně platí, že jedna nemovitost (i pozemek) má mít pouze jednu přípojku vody nebo kanalizace. Přípojka vody je osazena jedním fakturačním vodoměrem. Další vodoměry osazené na vnitřních rozvodech nemovitosti jsou již měřidly pouze poměrovými, pomocí kterých majitel nemovitosti rozpočítává spotřebu vody v poměru stavů na bytových nebo jiných vodoměrech. Dodavatel vody nemůže kontrolovat a měnit bytové vodoměry (jednotlivé byty mají i několik poměrových měřidel, která jsou osazena na každé stoupačce, např. kuchyně, koupelna). Dodavatel vody do bytových domů účtuje vodné, případně stočné pouze ve výši dle naměřených hodnot na fakturačním vodoměru na přípojce vody do objektu. Pokud se zjištěná hodnota rozchází se součtem naměřených hodnot na podružných (bytových) vodoměrech, je věcí majitele nebo správce bytového domu, jakou zvolí metodiku doúčtování (nebo vrácení) zjištěného rozdílu v měření.

Mírné úniky a úkapy vodovodních kohoutků a velmi malé odběry nezaregistrují bytové vodoměry vůbec, nebo značně nepřesně. To proto, že průtok vody v těchto případech nedosahuje minimálních hodnot stanovených výrobcem pro správnost měření. Týká se to obecně minimálních průtoků, rozběhů i doběhů vodoměrů. Při těchto stavech je největší chyba měření. Protože fakturační vodoměr registruje celkový odběr pro celou nemovitost, tedy i součet například všech úniků v noční době, které poměrové bytové vodoměry z výše uvedených důvodů nemohly zaznamenat, je jeho měření přesnější a naměřená množství jsou zpravidla vyšší. Bytové vodoměry mají většinou metrologickou přesnost menší (A nebo B), než fakturační vodoměr na vstupu do nemovitosti (B, C nebo i D).

Každý zákazník má zákonnou možnost písemně požádat o přezkoušení vodoměru a to nejpozději při výměně vodoměru. Do 30 dnů od doručení písemné žádosti naše společnost zajistí přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou zkoušku měřidel.

Pokud kontrola ve vystaveném protokolu potvrdí, že vodoměr měří v předepsaných tolerancích, veškeré náklady na přezkoušení (demontáž reklamovaného vodoměru, montáž nového vodoměru, náklady na úřední přezkoušení) platí odběratel vody.

Odběratel má také právo si na vlastní náklady zajistit metrologickou zkoušku vodoměru v místě instalace (osazení) nezávislým měřidlem. Tuto zkoušku musí provést pouze Český metrologický institut za přítomnosti dodavatele vody. Tato zkouška se provádí pouze v případě, pokud je to technicky možné.

Pokud se prokáže, že vodoměr měřil chybně v jakémkoliv ukazateli a nevyhovuje tedy požadavkům zákonných předpisů nebo je nefunkční ve smyslu zákona, bude spotřeba vody za poslední fakturační období stanovena podle předchozího srovnatelného období a pokud to není možné, tak podle směrných čísel.

Obecně lze říci, že vodné a stočné je možné platit:

 1. v hotovosti v každém zákaznickém centru, nezapomeňte si vzít poštovní poukázku - složenku
 2. na poště poštovní poukázkou, která je součástí faktury
 3. bankovním převodem
 4. inkasem z účtu odběratele
 5. zálohově s ročním vyúčtováním

Bezhotovostní platby kartami nejsou možné!

V takovém případě kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu 326 376 141 - 144 nebo písemně na adresu společnosti.

Při dodržení ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. dodavatel vody může uzavřít přívod vody nebo zamezit odvádění odpadních vod již při prodlení 30 dní od data splatnosti faktury. Po zaplacení dlužné částky i veškerých nákladů vzniklých s přerušením dodávky vody (odvádění odpadní vody), obnoví provozovatel dodávku vody nebo odvádění odpadní vody. Nestačí tedy pouze zaplatit dlužné vodné a stočné.

Jakoukoliv poruchu, nebo i podezření lze nahlásit na nepřetržitý DISPEČINK společnosti na následující telefony:

Přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod řeší platné právní předpisy a je to mimo jiné v těchto případech:

 • živelné pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku
 • při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací
 • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škody na majetku
 • neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované výzvě, přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě
 • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky
 • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny
 • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod
 • v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů

Pokud dojde k poruše na vnitřních instalacích vody nebo kanalizace v domě, je nutné se obrátit na specializované instalatérské firmy, které mají technické vybavení na domovní rozvody. Častým případem jsou ucpané vnitřní kanalizační stoupačky, ke kterým se naší technikou (pro uliční kanalizační stoky) nedokážeme dostat. Je nutné se obrátit na specialistu. Provozovatel vodovodu a kanalizace je povinen opravovat a udržovat přípojky pouze na veřejném prostranství.

Centrální dodávku teplé vody do objektů naše společnost nezajišťuje (v Mladé Boleslavi je dodavatelem firma Centrotherm). Pokud k přerušení dojde, důvodem může být několik příčin včetně poruchy na horkovodech. Je nutné se obrátit na Vašeho dodavatele teplé vody.

Dle platné vodoprávní legislativy je odběratel povinen chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo jeho přímým zásahem vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s jeho výměnou odběratel.

Při dodržení ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. dodavatel vody může uzavřít přívod vody nebo zamezit odvádění odpadních vod již při prodlení 30 dní od data splatnosti faktury. Po zaplacení dlužné částky i veškerých nákladů vzniklých s přerušením dodávky vody (odvádění odpadní vody), obnoví provozovatel dodávku vody nebo odvádění odpadní vody. Nestačí tedy pouze zaplatit dlužné vodné a stočné.

Ve skupinovém vodovodu Mladá Boleslav se dlouhodobě pohybuje tvrdost vody na hodnotách mezní hodnoty 2,5 mmol/l. Dle obecně u nás používané stupnice tvrdosti vody jde o vodu středně tvrdou až tvrdou.

Tvrdost vody je v tabulce uvedena v jednotkách mmol/l. Pro přepočet na stupně německé je třeba příslušné hodnoty vynásobit koeficientem 5,6. Vyhláška stanovuje pouze doporučené hodnoty tvrdosti vody, dodávané spotřebitelům.

Stupnice tvrdosti vody u nás nejběžněji používaná má následující meze:

Stupeň tvrdosti Hodnota
voda velmi tvrdá více než 3,76 mmol/l
voda tvrdá 2,51 - 3,75 mmol/l
voda středně tvrdá 1,26 - 2,50 mmol/l
voda měkká 0,70 - 1,25 mmol/l
voda velmi měkká méně než 0,50 mmol/l

Obě extrémní tvrdosti jsou nežádoucí jak z hlediska zdravotního, tak i technického.

Je to způsobeno hygienickým ošetřením vody na bázi chlóru, které používáme. Je skutečností, že chlórování omezujeme na nejnižší nutnou míru. Vyšší dávky používáme pouze jako prevenci po haváriích vodovodních řadů, nebo při mimořádném ošetřování zdrojů vody. Přípustné maximum chlóru v pitné vodě je stanoveno na 0,3 mg/l. Taková voda je sice zdravotně nezávadná, ale chuťově obtížně pitelná.

Je to jev, který by Vás neměl znepokojovat. Bílé zabarvení způsobují mikroskopické bublinky vzduchu, které se začnou od dna pomalu uvolňovat a voda je velmi rychle čirá. Stává se to hlavně tam, kde je tlak vody v potrubí vysoký. Mnohdy po opravách potrubí, zvláště velkých průměrů zůstane v potrubí vzduch a „bílá“ voda teče pouze po přechodnou dobu. Některé vodovodní kohoutky jsou na výtoku opatřeny perlátory, které způsobují krátkodobé provzdušnění vody se stejným efektem zbarvení vody. Prudce puštěná a vysoce provzdušněná voda nestříká a obtéká předměty vystavené proudu vody. Je ale velmi důležité perlátory často čistit, protože mohou zhoršovat chuťové vlastnosti vody.

Tento jev nesmí trvat dlouho a opakovat se často. Není se čeho obávat. Každá pitná voda, podzemní zvláště, má různé povolené obsahy minerálních solí, které se do ní dostaly z horninového prostředí. Dle obsahu minerálních solí může být voda kyselá či alkalická, měkká či tvrdá nebo vyvážená. Při průchodu potrubím, nejvíce ocelovým nebo litinovým, dochází k oxidaci železa. Velmi jemné zoxidované částečky se usazují na méně exponovaných místech na dně potrubí. V případech mimořádných odběrů vody, zvláště při požárech a haváriích vodovodního potrubí stoupne rychlost vody v potrubí a ta usazené částečky zoxidovaného železa strhne a zbarví vodu do hnědočervena. Je to přechodný jev a netrvá dlouho. Proto se každé potrubí musí pravidelně odkalovat, některé velmi často, až jsme za to kritizováni, jiné daleko méně.

Často nás lidé upozorňují, že jim dlouhodobě teče zbarvená voda při míchání studené a teplé užitkové vody. Teplá užitková voda nemá parametry pitné vody, není naší společností dodávána a v takových případech se musíte obrátit na majitele domu. V domácnostech to bývá obdobné, zásobníky teplé užitkové vody se musí dle potřeby vyčistit nebo odkalit.

Na otázku nelze jednoznačně odpovědět. Voda není tovární výrobek, je získávána z povrchových a podzemních zdrojů. Balené vody jsou stáčené výhradně z podzemních zdrojů. Na Mladoboleslavsku jsou všechny zdroje podzemního typu srovnatelné s vodou v lahvích. Je to tedy otázka vkusu, chuťových buněk a peněženky konzumentů pitné vody.

Záleží na primární funkci filtru. Pokud bude snižovat dusičnany, železo, tvrdost vody atd. v mezích pro jednotlivé ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., nelze takové filtry zakazovat. Pozor si musíte dát na případné mikrobiologické zhoršení kvality vody, neboť většina výrobků je z plastových částí, které jsou na výše uvedené zhoršení kvality náchylné.

Důrazně varujeme před hojně marketingově nabízenými filtry na bázi reversní osmózy. Takové filtry udělají z kvalitní pitné vody obdobu destilované vody, která je prokazatelně životu nebezpečná. Před nákupem jakéhokoliv filtru se raději poraďte s odborníky. Někteří výrobci pod tlakem hygieniků doplnili tyto filtry o dávkování vápníku, hořčíku a dalších minerálů (upravuje se zpět na pitnou?!).

Dle platné vodoprávní legislativy je povinností odběratele dodržet podmínky umístění kompletní vodoměrné sestavy, včetně fakturačního vodoměru dle schválené projektové dokumentace ve stavebním řízení. Tomuto schválení předchází souhlas vlastníka vodovodu s místem osazení fakturačního vodoměru.

Pokud je vodoměr umístěn suterénních prostorách domu, je lépe chráněn před mrazem, ale majitel musí umožňovat vstup do domu provozovateli vodovodu k provedení odečtu a ke kontrole vodoměru (vodoměr je v majetku  vlastníka veřejného vodovodu). Zároveň nesmí být přístup k vodoměru omezen nebo znemožněn zařizovacími předměty nebo nábytkem (regály, stoly apod.). Nezbytnou podmínkou je maximální délka přípojky 12 metrů od vodovodního řadu a vodoměrná sestava musí být za první obvodovou stěnou 1.NP.

Do venkovní šachty se vodoměr umísťuje v případech, když se přípojka vody a stavba domu neprovádí současně, když je přípojka delší jak 12 metrů, nemá přímý směr do nemovitosti anebo je to výslovný požadavek majitele napojované nemovitosti. V každém případě musí odběratel zejména dbát na technický stav poklopu a jeho řádné osazení na vstupní komínek s ohledem na pohyb osob nebo zvířat a zamezit jejich pádu do vodoměrné šachty.

Vysvětlení je velice jednoduché. Nemůže. Mechanice vodoměru musí dodat energii protékající voda s podmínkou, že voda za vodoměrem odtéká i v malém, téměř nepostřehnutelném množství. Protože malé průtoky těžko postřehnete na číselníku vodoměru, vybavují výrobci vodoměr ještě tzv. hvězdičkou. Toto zařízení prokáže sebemenší průtoky vodoměrem. Pokud máte prokazatelně uzavřeny všechny vodovodní domovní výtoky, žádný neodkapává či neprotéká WC a hvězdička se otáčí, třeba i velmi pomalu, tak máte s určitostí na vašem vnitřním rozvodu vody poruchu.

Dle platné vodoprávní legislativy je odběratel povinen chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo jeho přímým zásahem vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s jeho výměnou odběratel.

Dokumenty ke stažení

Potřebujete poradit?
Jsme tu pro vás.