Vodárenství na Mladoboleslavsku má dlouhou tradici

              1494_MB_LR

1494

První zmínka o dopravě vody potrubím ve městě Boleslava Mladého

K bohaté historii města Mladé Boleslavi neodmyslitelně patří i historie jeho vodárenství. Založení hradu Boleslavem II. – Mladým na konci 10. století iniciovalo založení osady. Původně byla jen v podhradí u potoka Klenice a ramene Jizery, časem i na ostrohu v okolí hradního sídla. Voda se do hradu a přilehlých stavení dovážela nebo donášela. Růst města si však vynutil její dopravu potrubím nahoru do města.

V písemných zprávách z konce 15. století je zaznamenáno, že voda byla nahoru do města čerpána vodním strojem poháněným vodním kolem a potrubím. A v roce 1503 bylo privilegiem Jana ze Šelnberka a Kosti stanoveno vodné. Od těch dob ubývalo profesních nosičů vody. Někteří z nich, ne již pouze fyzicky zdatní, ale manuálně zruční, se stávali růraři, růrníky či vodárníky, jak se jim tehdy říkávalo.

1794_MB

1874

Nový vodovod královského města Mladé Boleslavi

V druhé polovině 19. století se město rychle rozrůstalo a bylo nezbytné řešení nedostatku vody svěřit vodárenskému odborníkovi, v té době nejznámějšímu Romualdovi Božkovi. V květnu roku 1874 vypracoval „dobré zdání“, ve kterém popsal všechny zjištěné nedostatky na tehdejším vodárenském systému. Spolu s výtkami také předložil 14 výkresů na strojní dodávky, stavební úpravy objektů a výměny potrubí. Obecním zastupitelstvem o měsíc později bylo v dlouhých rozpravách kladně rozhodnuto o výstavbě nového vodovodu královského města Mladé Boleslavi.

1974_SV MB

1974

Skupinový vodovod Mladá Boleslav

V průběhu 1. poloviny 20. století došlo k postupnému rozšíření vodohospodářské infrastruktury včetně zdrojů vody pro město. Hospodářský rozmach průmyslu a obchodu po druhé světové válce a příliv nových financí podpořil rozvoj města, kultury a školství. S přibývajícím počtem obyvatel a industrializací Mladé Boleslavi opět vyvstal problém s nedostatkem vody. Stěžejním opatřením pro celou mladoboleslavskou aglomeraci bylo rozhodnutí zajistit zdroje o kapacitě minimálně 200 l.s-1 a vybudovat moderní vodárenský systém, který by výhledově zajistil zásobování celé aglomerace pitnou vodou do roku 2000. Vodohospodáři museli vyřešit čerpání vody z nově vybudovaného prameniště Klokočka do úpravny vody, a výkonnými čerpadly dopravit vodu do nových vodojemů. Dokončit tyto stavby zahrnuté do skupinového vodovodu se podařilo v závěru roku 1974.

Popis obrázku

1994

Založení akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav

Dne 1. ledna 1994 byla do obchodního rejstříku zapsána firma Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Byla založena za základě schváleného privatizačního projektu zakladatelem, kterým bylo z pověření Fondu národního majetku Ministerstvo zemědělství ČR. Privatizační projekt předkládalo ve druhé vlně kuponové privatizace podnikové ředitelství Středočeských vodovodu a kanalizací Praha s. p., a skládal se z privatizačních projektů bývalých závodu ve Středočeským kraji.

Tyto a mnohé další informace o minulých vodohospodářských událostech se můžete dočíst v publikaci Stručná historie mladoboleslavského vodárenství. Toto poutavé dílo, jež mimořádným úsilím a pílí poskládal v pestrou mozaiku archivních informací Ing. Otakar Pavlík, lze na požádání bezplatně získat v sídle naší společnosti.

ČOV I Mladá Boleslav po rekonstrukci

2006 - 2008

Regionální projekt Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod

Jedná se o první regionální projekt, jehož cílem bylo zlepšit stav životního prostředí výstavbou nových kanalizací pro odvádění splaškových vod z nemovitostí a rekonstrukci jedné čistírny odpadních vod.

Mnichovo Hradiště - ČOV - biologická linka

2012 - 2014

Regionální projekt Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II

Druhý regionální projekt řešil přepojení vodovodu Dobrovice na vodní zdroj Klokočka. Původní vodní zdroj pro město kvalitativně nevyhovoval legislativním požadavkům na pitnou vodu. Dále řešil zlepšení stavu životního prostředí výstavbou nových kanalizací pro odvádění splaškových vod z nemovitostí a rekonstrukci jedné čistírny odpadních vod.

Popis obrázku

2020 - 2022

Třetí regionální projekt Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Třetí regionální projekt se zaměřil na zlepšení stavu životního prostředí výstavbou nových kanalizací pro odvádění splaškových vod z nemovitostí v Mladé Boleslavi - Podchlumí a v obcích Hrdlořezy, Kolomuty, Holé Vrchy, Úherce, Malá Bělá, Písková Lhota, Brodce, Semčice a Horní Stakory. Do projektu byla zahrnuta rekonstrukce čistírny odpadních vod v obci Semčice.

Historicky významné projekty

Projekt Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod

Území dotčená projekty se nachází v povodí řeky Jizery. Všechna uvedená sídla mají více než 2 000 obyvatel. Stávající čistírna odpadních vod I v Mladé Boleslavi a odkanalizování ve zmíněných městech nesplňovala limity a podmínky stanovené směrnicí 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. V uvedených sídlech nebyla stále část obyvatelstva (5-30%) napojena na kanalizaci, přičemž docházelo k neadekvátnímu nakládání s odpadními vodami a jejich průsakům do podzemních vod. V rámci projektu bylo vybudováno 22 637,86 m kanalizační sítě, 5 159,1 m kanalizačních přípojek a 12 čerpacích stanic odpadních vod. Realizace projektu umožnila napojení nových 3 300 obyvatel na kanalizační síť.

Projekt byl spolufinancován Fondem soudržnosti EU a pomáhá snižovat sociální a ekonomické rozdíly mezi občany Evropské unie. Realizace proběhla za finančního přispění Státního fondu životního prostředí ČR, městy Mladá Boleslav, Kosmonosy, Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou a Bělá pod Bezdězem.

Poskytovatel dotace

Brožura projektu MB I

Projekt Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II

Území dotčené projekty se nachází v povodí řeky Jizery. Všechna uvedená sídla mají více než 2 000 obyvatel. Stávající ČOV v Mnichově Hradišti a odkanalizování ve zmíněných městech nesplňovala limity a podmínky stanovené směrnicí 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. V uvedených sídlech nebyla stále část obyvatelstva napojena na kanalizaci, přičemž docházelo k neadekvátnímu nakládání s odpadními vodami a jejich průsakům do podzemních vod. V Mnichově Hradišti bylo výstavbou kanalizační štoly umožněno zrušení nevyhovujícího odlehčovacího objektu, který způsoboval významné znečištění málo vodné místní vodoteče. Výstavbou vodovodního přivaděče bylo umožněno připojení obyvatel v aglomeraci Dobrovice na kvalitní pitnou vodu, místní nevyhovující vodní zdroj vody byl odstaven. V rámci projektu bylo v oblasti odpadních vod vybudováno 11 388 m kanalizačních stok, 2 727 m kanalizačních přípojek, 2 čerpací stanice odpadních vod a je nově umožněno připojení 411 objektů na kanalizaci, tedy 1 500 obyvatel. V oblasti zlepšení kvality pitné vody na dobrovicku bylo vybudováno 12 872 m vodovodních přivaděčů DN 150 – 600 mm, rekonstruován zemní vodojem Dobrovice 850 m3 a vybudována nová přečerpací stanice. Realizací projektu je umožněno více jak 3 700 obyvatelům používat velmi kvalitní pitnou vodu.

Projekt byl spolufinancován Fondem soudržnosti EU a pomáhá snižovat sociální a ekonomické rozdíly mezi občany Evropské unie. Realizace proběhla za finančního přispění Státního fondu životního prostředí ČR, městy Mladá Boleslav, Dobrovice a Mnichovo Hradiště.

Poskytovatel dotace

Brožura projektu MB II

Projekt Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Nová kanalizace byla vybudována v Mladé Boleslavi Podchlumí, Malé Bělé, Hrdlořezích, Horních Stakorách, Pískové Lhotě, Brodcích, Úhercích, Kolomutech, Holých Vrších. V Semčicích byla kromě dostavby kanalizace rekonstruována čistírna odpadních vod. Jižním směrem od Mladé Boleslavi souběžně s řekou Jizerou bude vybudován tlakový kanalizační přivaděč, který by měl v budoucnu odvádět odpadní vody z obcí Horky nad Jizerou, Brodce, Hrušov, Písková Lhota, Krnsko a Vinec na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav Neuberk. V rámci projektu bylo vybudováno během dvou let 39 km gravitačních kanalizačních stok z kanalizační kameniny, 24,1 km výtlačných řadů a tlakových přivaděčů, 24 přečerpacích stanic, bude připojeno 1722 domů na kanalizaci a obnoveno 11,2 km vodovodních řadů.
Celkové náklady na výstavbu činily 959 mil. Kč (bez DPH), z Operačního programu životní prostředí z prostředků Fondu soudržnosti Evropské unie se podařilo získat příslib podpory v maximální výši 357 mil. Kč, zbývající prostředky hradila naše společnost s městy a obcemi zapojenými do projektu. Dokončení projekt významně přispělo ke zlepšení životního prostředí obyvatel Mladoboleslavska.

Logo SFZP