Kvalita vody

Kvalita vody dodávané spotřebitelům splňuje podmínky vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění (prováděcí vyhláška k zákonu č. 258/2000 Sb. o zdraví lidu), která stanoví hygienické požadavky na kvalitu pitné vody.

Aktuálně platí na vodovodech provozovaných společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. výjimky z kvality vody pro vodovod Kačov a vodovod Sobětuchy, kde z důvodu obsahu dusičnanů NO3 nad 80 mg/l je voda ve vodovodech prohlášena za nejakostní a zakazuje se její užití k pitným účelům a ke všem činnostem, k nimž musí být užívána voda pitná. Jako nápravné opatření je v části Kačov placena náhrada, v místní části Sobětuchy je vyhlouben nový vrt, v současnosti před vybudováním úpravny a napojením na rozvodné řady.

Rozbory v rozsahu a počtu stanoveném výše uvedenou vyhláškou provádí Centrální laboratoř Podlázky, certifikovaná podle platných předpisů. Hlavní ukazatele kvality dovávané vody pro příslušnou obec nebo město najdete na hlavní stránce v roletovém menu Voda v mojí obci.

V případě zájmu o aktuální informace o kvalitě vody je možno kontaktovat vedoucí této laboratoře paní Moniku Jonášovou, tel. 326 376 205, e-mail: labor-mb@vis-praha.cz. Bližší informace o rozborech a cenách naleznete v sekci Laboratorní rozbor vody.

Chlór

Vodovody jsou hygienicky zabezpečovány dávkováním chlornanu sodného nebo plynného chlóru. Množství je limitováno horní hranicí 0,3 mg/l chlóru. V praxi se naše společnost snaží o minimální dávkování tak, aby nebyla neovlivněna přírodní chuť dodávané vody. Dávkování se zvyšuje pouze v případě nenadálých stavů, které by mohly ovlivnit zdravotní nezávadnost pitné vody (poruchy na vodovodu, ohrožení kontaminací povrchovou vodou apod.).

Na skupinovém vodovodu Mladá Boleslav se pitná voda nechloruje díky čerpání a dodávce velmi kvalitní podzemní vody. Tomuto kroku předcházela příprava nezbytných opatření na vodovodní síti a objektech vodovodu pod dohledem Krajské hygienické stanice, Státního zdravotního Ústavu a ve spolupráci se společností TZW z Drážďan (Technologické centrum pro vodu).

Tvrdost vody

Tvrdost vody je v tabulce uvedena v jednotkách mmol/l. Pro přepočet na stupně německé je třeba příslušné hodnoty vynásobit koeficientem 5,6. Vyhláška stanovuje pouze doporučené hodnoty tvrdosti vody, dodávané spotřebitelům.

Barva vody

Pitná voda je obvykle dodávána jako čirá tekutina, bílé zabarvení způsobují mikroskopické bublinky vzduchu, které se začnou ode dna pomalu uvolňovat a voda je velmi rychle čirá. Stává se to hlavně tam, kde je tlak vody v potrubí vysoký, v potrubí po opravách nebo jiné manipulaci může zůstat vzduch, bílá voda pak teče pouze po přechodnou dobu. Stejný efekt zbarvení vody může být způsoben vodovodními kohoutky, které jsou na výtoku opatřeny perlátory, které způsobují krátkodobé provzdušnění vody.

Hnědé zabarvení vody je způsobeno reakcí minerálních solí, které se do vody dostaly z horninového prostředí, s materiálem potrubí. Rozpuštěné minerální soli při průchodu potrubím, nejvíce ocelovým nebo litinovým, reagují s železem (oxidují ho). Velmi jemné zoxidované částečky se usazují na méně exponovaných místech na dně potrubí a v případech mimořádných odběrů vody, zvláště při požárech a haváriích vodovodního potrubí, stoupne rychlost vody v potrubí a ta usazené částečky zoxidovaného železa strhne a zbarví vodu do hnědočervena. Pokud to je přechodný jev a netrvá dlouho, není se čeho obávat.

Po opravách nebo odstávkách vody může také dojít k přechodnému zákalu vody.

Tlak vody

Tlak vody stanovuje Vyhláška 428/2001 Sb., v platném znění (prováděcí vyhláška k Zákonu 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích) v rozmezí 0,15 MPa až 0,65 MPa, zohledňuje místo měření tlaku (u paty domu, nejvyšší patro). Toto rozmezí tlaku neplatí pro odběrná místa na vodovodních systémech zkolaudovaných před platností této vyhlášky, tzn. před rokem 2001.