Řádná valná hromada 12. června 2008
Místo konání : Mladá Boleslav, náměstí Míru, Taneční škola Zita.

Dokumenty schválené akcionáři :

Výroční zpráva za rok 2007, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007, konsolidační výroční zpráva za rok 2007, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení tantiém za rok 2007.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč):
 
aktiva celkem 1 785 329   pasiva celkem 1 785 329
dlouhodobý majetek 1 596 071   vlastní kapitál 1 529 987
oběžná aktiva 188 623   cizí zdroje 255 239
časové rozlišení 635   časové rozlišení 103

výsledek hospodaření po zdanění : 29,067 mil. Kč

Rozdělení zisku:

Disponibilní zisk 29 067 089,60 Kč
Sociální fond: 833 000,00 Kč
Rezervní fond 1 454 000,00 Kč
Stimulační fond 2 497 000,00 Kč
Tantiémy 900 000,00 Kč
Rozvojový fond 20 476 380,00 Kč
Nerozdělený zisk 2 906 709,60 Kč

Zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady.
Zvýšení základního kapitálu celkem o částku 81 371 000 Kč upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady.


Předmět a ocenění nepeněžitých vkladů - seznam vkládaného vodohospodářského majetku:

 • Město Bělá pod Bezdězem, IČ 237434 - kanalizační stoka o délce 505 m v ulici Táborová ve městě Bělá pod Bezdězem tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2830-12-2008, ocenění: 2,212.600,- Kč emisní kurs: 1.360,70 Kč počet akcií: 1.626
 • Město Benátky nad Jizerou, IČ 237442 - kanalizační stoka o délce 107,1 m v lokalitě „Na Burze“ ve městě Benátky nad Jizerou, vodovodní řad o délce 29,6 m v ulici Mladská ve městě Benátky nad Jizerou tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2831-12-2008,
  ocenění: 602.800,- Kč emisní kurs: 1.360,70 Kč počet akcií: 443
 • Obec Boseň, IČ 509191 - vodovod Boseň včetně zemního vodojemu Boseň postaveného na pozemkové parcele č. parc. 415/1 – lesní pozemek, zdroje vody, čerpací stanice s úpravnou vody Boseň, tj. budovy bez čp/če – stavby technického vybavení postavené na stavební parcele č. parc. 196 – zastavěná plocha a nádvoří, a stavební parcely č. parc. 196 – zastavěná plocha a nádvoří, vše katastrální území Boseň, obec Boseň, vodovod Mužský - Zásadka včetně zemního vodojemu Mužský postaveného na pozemkové parcele č. parc. 233/12 – ostatní plocha, zdroje vody na pozemkové parcele č. parc. 103 – lesní pozemek a čerpávací stanice Mužský, tj. budovy bez čp/če – stavby technického vybavení postavené na stavební parcele č. parc. 109 – zastavěná plocha a nádvoří, vše katastrální území Mužský, obec Boseň tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2832-12-2008, ocenění: 15,506.000,- Kč emisní kurs: 1.360,20 Kč počet akcií: 11.399
 • Obec Bradlec, IČ 508888 - vodovodní řad o délce 50 m v ulici Větrná v obci Bradlec, spoluvlastnický podíl ve výši 51/100 na věžovém vodojemu Bradlec, tj. budově bez čp/če – stavbě technického vybavení postavené na stavební parcele 228 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Bradlec, včetně technologie, stavební parcela č. parc. 228 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Bradlec, pozemková parcela č. parc. 177/18 – orná půda, katastrální území Bradlec, spoluvlastnický podíl ve výši 51/100 na vodovodních řadech o délce 620 m a na odpadním potrubí o délce 92 m v obci Bradlec tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2833-12-2008, ocenění: 4,118.900,- Kč emisní kurs: 1.360,20 Kč počet akcií: 3.028
 • společnost BRAHILL, s.r.o., IČ 47551321 - spoluvlastnický podíl ve výši 49/100 na věžovém vodojemu Bradlec, tj. budově bez čp/če – stavbě technického vybavení postavené na stavební parcele 228 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Bradlec, včetně technologie a spoluvlastnický podíl ve výši 49/100 na vodovodních řadech o délce 620 m a na odpadním potrubí o délce 92 m v obci Bradlec tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2834-12-2008, ocenění: 3,708.000,- Kč emisní kurs: 1.360,70 Kč počet akcií: 2.725
 • Obec Březno, IČ 237574 - vodovodní řad o délce 265 m v lokalitě „K Nové Telibi“ v obci Březno, vodovodní řad o délce 342,7 m v lokalitě „RD U Hřbitova“ v obci Březno tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2835-12-2008, ocenění: 2,098.600,- Kč emisní kurs: 1.360,90 Kč počet akcií: 1.542
 • Obec Čistá, IČ 237621 - vodovodní řad o délce 568 m v lokalitě „12 RD“ v obci Čistá tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2836-12-2008,
  ocenění: 1,652.800,- Kč emisní kurs: 1.360,30 Kč počet akcií: 1.215
 • Obec Dlouhá Lhota, IČ 508942 - vodovodní řad o délce 415 m v lokalitě „16 RD jih“ v obci Dlouhá Lhota tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2837-12-2008,
  ocenění: 1,341.800,- Kč emisní kurs: 1.360,80 Kč počet akcií: 986
 • Město Dobrovice, IČ 237663 - vodovodní řad o délce 304 m v lokalitě „17 RD“ v části obce Chloumek, město Dobrovice tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2838-12-2008, ocenění: 1,136.000,- Kč emisní kurs: 1.360,40 Kč počet akcií: 835
  ocenění: 1 388 100,- Kč emisní kurs 1 309,50 Kč počet akcií: 1 060
 • Obec Horky nad Jizerou, IČ 237795 - vodovodní řady o celkové délce 429,5 m v lokalitě „19 RD Severní terasa“ v obci Horky nad Jizerou tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2839-12-2008,
  ocenění: 1,513.700,- Kč emisní kurs: 1.361,20 Kč počet akcií: 1.112
 • Obec Katusice, IČ 237981 - vodovodní řad o délce 222 m v lokalitě „U nádraží“ v obci Katusice tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2840-12-2008,
  ocenění: 763.700,- Kč emisní kurs: 1.361,30 Kč počet akcií: 561
 • Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, IČ 238007 - vodovodní řady o celkové délce 565,3 m v části obce Klášter Hradiště nad Jizerou v obci Klášter Hradiště nad Jizerou tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2841-12-2008,
  ocenění: 1,730.500,- Kč emisní kurs: 1.360,40 Kč počet akcií: 1.272
 • Obec Kovánec, IČ 509396 - vodovodní řad o délce 172 m v lokalitě „4 RD“ v obci Kovánec tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2842-12-2008,
  ocenění: 468.300,- Kč emisní kurs: 1.361,30 Kč počet akcií: 344
 • Obec Kováň, IČ 509221 - spoluvlastnický podíl ve výši 1 na automatické tlakové stanici (hydrovar) ve vodojemu Kováň v obci Kováň tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2843-12-2008, ocenění: 141.600,- Kč emisní kurs: 1.361,50 Kč počet akcií: 104
 • Obec Krásná Ves, IČ 238147 - spoluvlastnický podíl ve výši 1 na automatické tlakové stanici (hydrovar) ve vodojemu Kováň v obci Kováň tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2844-12-2008,
  ocenění: 141.600,- Kč emisní kurs: 1.361,50 Kč počet akcií: 104
 • Obec Loukov, IČ 509281 - spoluvlastnický podíl ve výši 1 na automatické tlakové stanici (hydrovar) v obci Loukov tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2845-12-2008, ocenění: 259.700,- Kč emisní kurs: 1.366,80 Kč počet akcií: 190
 • Statutární město Mladá Boleslav, IČ 238295 - kanalizační stoky o celkové délce 3.126 m a kanalizační výtlak o délce 121,2 m v části obce Debř ve městě Mladá Boleslav, čerpací stanice odpadních vod postavená na parcele č. parc. 1043/1 – ostatní plocha, katastrální území Debř včetně technologie v lokalitě „U hřbitova“, části obce Debř ve městě Mladá Boleslav, vodovod a kanalizace včetně věžového vodojemu o objemu 60 m3 postaveného na parcele č. parc. 931/1 – ostatní plocha, katastrální území Podlázky, , vše v městské části Michalovice ve městě Mladá Boleslav, kanalizační stoka o délce 41,1 m v ulici Pražská brána ve městě Mladá Boleslav tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2846-12-2008,
  ocenění: 44,987.700,- Kč emisní kurs: 1.360,20 Kč počet akcií: 33.072
 • Město Mnichovo Hradiště, IČ 238309 - vodovodní řad o délce 233 m v části obce Dneboh ve městě Mnichovo Hradiště, vodovod v části obce Podolí ve městě Mnichovo Hradiště tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2847-12-2008, ocenění: 8,243.900,- Kč emisní kurs: 1.360,30 Kč počet akcií: 6.060
 • Obec Písková Lhota, IČ 509230 - vodovodní řad o délce 372 m v lokalitě „10 RD Hlinovník - jih“ v obci Písková Lhota tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2848-12-2008, ocenění: 1,202.700,- Kč emisní kurs: 1.360,50 Kč počet akcií: 884
 • Obec Sedlec, IČ 48679763 - spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na automatické tlakové stanici (hydrovar) ve vodojemu Sedlec v obci Sedlec tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2849-12-2008, ocenění: 256.400,- Kč emisní kurs: 1.363,80 Kč počet akcií: 188
 • Obec Semčice, IČ 238597 - vodovod a kanalizace včetně čističky odpadních vod Monoblok 250 EO postavené na stavební parcele č. parc. 342 – zastavěná plocha, katastrální území Semčice, stavební parcely č. parc. 342 – zastavěná plocha a pozemkové parcely č. parc. 173/7 – ostatní plocha, vše katastrální území Semčice, vše v lokalitě „RD Za Kampeličkou“ v obci Semčice, vodovod a kanalizace v lokalitě „RD Za Kampeličkou III“ v obci Semčice tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2850-12-2008, ocenění: 13,680.200,- Kč emisní kurs: 1.360,40 Kč počet akcií: 10.056
 • Obec Skalsko, IČ 238619 - vodovodní řad o délce 263 m v lokalitě „U vodojemu Skalsko“ v obci Skalsko tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2851-12-2008,
  ocenění: 1,066.200,- Kč emisní kurs: 1.361,60 Kč počet akcií: 783
 • Obec Velké Všelisy, IČ 238821 - vodovodní řad o délce 93,7 m v části obce Zamachy v obci Velké Všelisy tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2852-12-2008,
  ocenění: 302.900,- Kč emisní kurs: 1.364,40 Kč počet akcií: 222
 • Obec Vinařice, IČ 509027 - vodovodní řad F (II. etapa) o délce 180 m v obci Vinařice tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2853-12-2008, ocenění: 571.700,- Kč emisní kurs: 1.361,10 Kč počet akcií: 420
 • Obec Zdětín, IČ 508926 - vodovodní řad o délce 595 m v lokalitě „23 RD“ v obci Zdětín, ocelový věžový vodojem HYDROGLOBUS Zdětín o objemu 100 m3 postavený na pozemkových parcelách č. parc. 30/3 – zahrada a č. parc. 29/6 – orná půda, vše katastrální území Zdětín u Benátek nad Jizerou včetně technologie v obci Zdětín tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2854-12-2008, ocenění: 2,993.200,- Kč emisní kurs: 1.360,50 Kč počet akcií: 2.200

Charakteristika nově vydaných 81 371 kusů akcií společnosti:
Druh : kmenová akcie
Podoba: listinná
Forma: na jméno
Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1 000,- Kč
Lhůta pro upsání akcií: upisování nových akcií a jejich splacení proběhne ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.
Výše emisního kursu je určena dle zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu schválených valnou hromadou dne 12.6.2003.
 

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!