Řádná valná hromada dne 3. června 2004
Místo konání : Mladá Boleslav, náměstí Míru, Taneční škola Zita

Dokumenty schválené akcionáři :Výroční zpráva za rok 2003, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003 a účetní závěrka společnosti za rok 2003. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém za rok 2003.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2003 (v tis. Kč):
 
aktiva celkem 1 181 735   pasiva celkem 1 181 735
dlouhodobý majetek 1 050 354   vlastní kapitál 1 067 742
oběžná aktiva 18 090   cizí zdroje 113 991
časové rozlišení 13 291   časové rozlišení 2

výsledek hospodaření po zdanění : 21,378 mil. Kč

Rozdělení zisku:

Disponibilní zisk 21 377 662,07 Kč
Sociální fond: 718 000,00 Kč
Rezervní fond 1 069 000,00 Kč
Dividendy: 12 315 735,00 Kč
Stimulační fond 2 152 000,00 Kč
Tantiémy 496 251,00 Kč
Rozvojový fond 2 489 000,00 Kč
Nerozdělený zisk 2 137 636,07 Kč

 • Vyplácení dividend za rok 2003 : 1 akcie – 15,- Kč
   
 • Udělení souhlasu s převodem akcií na jméno mezi a. s. CARBORUNDUM ELECTRITE a Městem Benátky nad Jizerou dle čl. 13.odst. 1 stanov a.s.
   
 • Zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady.
 • Zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady je v souladu se strategií společnosti a zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu schválenými valnou hromadou dne 12.6.2003.
  Předmětem nepeněžitých vkladů je vodohospodářský majetek, který souvisí s majetkem společnosti, s nimž tvoří provozní celek a je již využíván pro hlavní předmět podnikání společnosti. Vložením vodohospodářského majetku do základního kapitálu bude společnosti umožněno efektivněji užívat tento vodohospodářský majetek a tím také zkvalitnit služby poskytované společností v rámci jejího hlavního předmětu podnikání.
  Zvýšení základního kapitálu celkem o částku 197 801 000,- Kč upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady.

  Předmět a ocenění nepeněžitých vkladů - seznam vkládaného vodohospodářského majetku:

  Statutární město Mladá Boleslav, IČ- 238295, vybraná část vodovodní a kanalizační sítě v Mladé Boleslavi, místní část Čejetice, místní část Michalovice a místní část Podlázky včetně automatické tlakové stanice a přečerpávací stanice v k.ú. Podlázky tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 144-2004
  ocenění: 27 998 800,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 21 559

  Město Bělá pod Bezdězem, IČ- 237434, kanalizace v městě Bělá pod Bezdězem a nemovitosti v k.ú. Bělá pod Bezdězem ve vlastnictví města Bělá pod Bezdězem tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 145-2004
  ocenění: 89 296 200 ,-Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 68 758

  Obec Sukorady, IČ – 508969, obecní vodovod v obci Sukorady, místní část Sukorady a místní část Martinovice včetně dochlorovací stanice v k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 150-2004
  ocenění: 12 064 600,- Kč emisní kurs 1 298,80 Kč počet akcií: 9 289

  Obec Čachovice, IČ – 237612, obecní vodovod v obci Čachovice tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 151-2004
  ocenění: 7 439 500,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 5 728

  Obec Neveklovice, IČ – 509167, obecní vodovod v obci Neveklovice, zemní vodojem a nemovitosti v k.ú. Neveklovice ve vlastnictví obce Neveklovice tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 153-2004
  ocenění: 1 006 600,- Kč emisní kurs 1 298,80 Kč počet akcií: 775

  Obec Dlouhá Lhota, IČ – 508942, obecní vodovod v obci Dlouhá Lhota včetně dochlorovací stanice v k.ú. Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 154-2004
  ocenění: 10 317 200,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 7 944

  Obec Strážiště, IČ – 509159, obecní vodovod v obci Strážiště, místní část Strážiště a místní část Kozmice tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 155-2004
  ocenění: 1 139 800,- Kč emisní kurs 1 299,60 Kč počet akcií: 877

  Město Kosmonosy, IČ – 508870, vybraná část kanalizační sítě ve městě Kosmonosy tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 146-2004
  ocenění: 12 414 400,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 9 559

  Obec Kosořice, IČ – 238104, obecní vodovod v obci Kosořice tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 156-2004
  ocenění: 7 374 400,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 5 678

  ZENA-zemědělský nákup a.s., IČ – 45148163, vybraná část kanalizační stoky v obci Kněžmost tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č. posudku 163-2004
  ocenění: 492 200,- Kč emisní kurs 1 302,10 Kč počet akcií: 378

  Obec Strenice, IČ – 238686, obecní vodovod v obci Strenice včetně zemního vodojemu v k.ú. Strenice tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 157-2004
  ocenění: 3 626 000,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 2 792

  Město Benátky nad Jizerou, IČ – 237442, vybraná část kanalizační sítě ve městě Benátky nad Jizerou a čistírna odpadních vod v k.ú. Staré Benátky tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 149-2004
  ocenění: 28 837 900,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 22 205

  Město Dobrovice, IČ – 237663, obecní vodovod ve městě Dobrovice, místní část Libichov, vybraná část kanalizační sítě ve městě Dobrovice, spoluvlastnický podíl ve výši 2/3 na ocelovém věžovém vodojemu Hydroglobus a čerpací stanici v k.ú. Němčice u Luštěnic, a nemovitosti v k.ú. Dobrovice ve vlastnictví města Dobrovice tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 147-2004,
  ocenění: 25 333 900,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 19 507

  Město Bakov nad Jizerou, IČ – 237418, městské kanalizační stoky v ulicích Žižkova a Jiráskova v Bakově nad Jizerou tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 148-2004
  ocenění: 1 567 600,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 1 207

  Obec Husí Lhota, IČ – 876241, obecní vodovod v obci Husí Lhota tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 158-2004
  ocenění: 8 635 600,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 6 649

  Obec Řepov, IČ – 238562, obecní vodovod v obci Řepov tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 159-2004
  ocenění: 7 409 100,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 5 705

  Obec Ptýrov, IČ – 509183, obecní vodovod v obci Ptýrov, místní části Ptýrov, Ptýrovec, Maníkovice a Čihátka včetně automatické tlakové v k.ú. Ptýrov tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 162-2004
  ocenění: 9 147 300,- Kč emisní kurs 1 298,70 Kč počet akcií: 7 043

  Obec Němčice, IČ –238 317, přívodní řád a rozvodná síť v obci Němčice, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na ocelovém věžovém vodojemu Hydroglobus a čerpací stanici v k.ú. Němčice u Luštěnic tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Vladimírem Horákem, č.posudku 160-2004
  ocenění: 2 790 400,- Kč emisní kurs 1 299,- Kč počet akcií: 2 148

  Charakteristika nově vydaných 197 801 kusů akcií společnosti:
  Druh : kmenová akcie
  Podoba: listinná
  Forma: na jméno
  Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1 000,- Kč
  Lhůta pro upsání akcií: upisování nových akcií a jejich splacení proběhne ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady.
  Výše emisního kursu je určena dle zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu schválených valnou hromadou dne 12.6.2003.
   

  Na začátek stránky Tisk
  © 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!