Řádná valná hromada 12. června 2003
Místo konání : Mladá Boleslav, Dukelská 1093, Dům kultury Odborů Škoda auto, a. s.

Dokumenty schválené akcionáři : Výroční zpráva včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002, návrh na schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2002

Hlavní údaje z účetní závěrky (v tis. Kč)

 

aktiva celkem 1 178 257   pasiva celkem 1 178 257
stálá aktiva 1 069 972   vlastní kapitál 1 061 455
oběžná aktiva 86 385   cizí zdroje 111 966
ostatní aktiva 21 900   ostatní pasiva 4 836

Hosp. výsledek 19,112 mil. Kč


Rozdělení zisku:
 

Disponibilní zisk 19 111 541,61 Kč
Sociální fond: 700 000,00 Kč
Rezervní fond 956 000,00 Kč
Dividendy: 12 315 735,00 Kč
Stimulační fond 1 399 000,00 Kč
Tantiémy 435 000,00 Kč
Rozvojový fond 3 305 806,61 Kč

  • Přeměna zaknihované podoby akcií na jméno na listinné akcie navazuje na usnesení valné hromady ze dne 11.6.2002 ve věci odsouhlasení přeměny podoby akcií na jméno ze zaknihované na listinnou podobu a na navýšení základního kapitálu o 366 tis. Kč v roce 2002 ( vydání 366 ks zaknihovaných akcií na jméno) .
     
  • Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu a.s.
     
  • Vyplácení dividend : 1 akcie – 15,- Kč.
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!