Řádná valná hromada dne 10. června 2010
Místo konání: Mladá Boleslav, náměstí Míru, Tančení škola ZITA.

VH nebyla usnášeníschopná

V zákonem stanoveném termínu bude svolána mimořádná VH.
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!