Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
IČ 463 56 983
se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379
svolává na den 4. června 2015 v 10.00 hod.
do Taneční školy Zita, nám. Míru 26, Mladá Boleslav

řádnou valnou hromadu

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu
 3. Výroční zpráva za rok 2014, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2014
 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2014
 5. Schválení výroční zprávy za rok 2014 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2014  
 6. Schválení odměn členům orgánů společnosti
 7. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
 8. Volba členů představenstva a dozorčí rady
 9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady
 10. Určení auditora dle § 17 odst. 1 z.č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění
 11. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady
 12. Schválení koncepce podnikatelské činnosti a.s. na období  2016 - 2025
 13. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady k bodům jednání valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:
K bodu 1 pořadu jednání - k uvedenému bodu není přijímáno usnesení valné hromady
K bodu 2 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory), jednací a hlasovací řád. 
Zdůvodnění:
Dle platných právních předpisů je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady. Předkládané znění jednacího a hlasovacího řádu vychází z praxe společnosti s promítnutými zákonnými změnami a je uveřejněno na www.vakmb.cz
K bodu 3 pořadu jednání
Vyjádření představenstva společnosti:
Valné hromadě představenstvo a.s. předkládá tyto dokumenty:
Výroční zprávu za rok 2014, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014, Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2014.
Představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinno zpracovat a předložit tyto dokumenty ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje vyplacení podílu na zisku akcionářům 16,50 Kč před zdaněním na jednu akcii. Ten bude zaslán na účet sdělený akcionářem. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti, neboť realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení Výroční zprávy za rok 2014, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014, Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2014.

K bodu 4 pořadu jednání
Vyjádření představenstva společnosti:
Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2014. Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení dokumentů předložených představenstvem společnosti v bodě 3. pořadu jednání valné hromady.
K bodu 5 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2014, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2014.
Zdůvodnění:
Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. schválení předložených dokumentů.

K bodu 6 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje představenstvem a.s. předložený návrh odměn členům orgánů společnosti a to ve výši 100.000,-- Kč po zdanění na jmenované osoby.
Představenstvo: Mgr. Jana Štěpánová. Dozorčí rada: Arnošt Vajzr, Ing. Jaroslav Verner, RNDr. Jana Bímová, Miroslav Vaněk.
Zdůvodnění:
Odměna v uvedené výši byla stanovena členům za řádnou a dlouhodobou práci a strategická rozhodnutí v orgánech akciové společnosti. Jmenovaní většinu volebního období ve funkci členů orgánů společnosti nepobírali odměnu s ohledem na střet zájmů.
K bodu 7 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada odvolává členy představenstva a.s.:
Ing. Jana Sedláčka, MUDr. Raduana Nwelatiho, Jaroslava Krále, Ing. Vladimíra Stehlíka, Mgr. Janu Štěpánovou.

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady a.s.:
Arnošta Vajzra, Ing. Jaroslava Vernera, RNDr. Janu Bímovou, Mgr. Svatopluka Kvaizara, Milana Krmenčíka, Miroslava Vaňka.
Zdůvodnění:
Odvolání členů představenstva a dozorčí rady a.s. náleží dle zákona a stanov a.s. do výlučné působnosti valné hromady. Důvodem odvolání je změna nově zvolených starostů po komunálních volbách.

K bodu 8 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada volí navržené členy představenstva společnosti:
 p. Jaroslava Krále, Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., MUDr. Raduana Nwelatiho, Ing. Jana Sedláčka,
Ing. Vladimíra Stehlíka.
Valná hromada volí navržené členy dozorčí rady společnosti:
p. Milana Krmenčíka, Mgr. Svatopluka Kvaizara, Ing. Milana Lomoze, Ing. Jiřího Müllera, Mgr. Tomáše Sedláčka, p. Radima Šimáněho.
Zdůvodnění:
Valná hromada je oprávněna volit členy představenstva a dozorčí rady. Každý z navrhovaných kandidátů splňuje požadované zákonné požadavky na příslušnou funkci člena v orgánech společnosti.
Účinnost volby je 4. června 2015.
K bodu 9 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti:
p. Jaroslava Krále, Mgr. Ondřeje Lochmana Ph.D., MUDr. Raduana Nwelatiho, Ing. Jana Sedláčka,
Ing. Vladimíra Stehlíka.
Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti:
p. Milana Krmenčíka, Mgr. Svatopluka Kvaizara, Ing. Milana Lomoze, Ing. Jiřího Müllera, Mgr. Tomáše Sedláčka, p. Radima Šimáněho.
Zdůvodnění:
Předložená písemná smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi a.s. a členy orgánů společnosti. V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je a.s. povinna schvalovat ujednání smluv o výkonu funkce členům představenstva a členům dozorčí rady, včetně odměňování valnou hromadou. Odměna za výkon funkce v orgánech a.s. nenáleží členům orgánů a.s., v postavení veřejného funkcionáře (§2 odst. 1 písm. m) v návaznosti na § 5 odst. 2, z.č. 159/2006 Sb., v pl. znění.
Znění navržených smluv ke schválení je totožné se smlouvami schválenými valnou hromadou v předešlém roce.

K bodu 10 pořadu jednání  
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 a 2017  společnost R - audit, s.r.o., číslo auditorského oprávnění, vydané Komorou auditorů České republiky: 124, sídlo:Praha 5 – Smíchov, Ostrovského 253, PSČ 150 00, identifikační číslo: 492 43 705, Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 20496.
Zdůvodnění:
Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona. Vhodnost kandidáta byla posouzena i s ohledem na jeho praxi a kvalifikaci.

K bodu 11 pořadu jednání  
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.:

 1. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 16.780.000 Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 16.780 (slovy: šestnáct tisíc sedm set osmdesát) kusu kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
 2. určuje, že přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje, a určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům, a to:

Městu Dobrovice, IČ 002 37 663, se sídlem Palackého náměstí 28, 294 41  Dobrovice, kterému bude nabídnuto upsání 9.131 (slovy: devět tisíc sto třicet jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
Obci Bukovno, IČ 002 37 591, se sídlem Bukovno 63, 293 01  Mladá Boleslav, které bude nabídnuto upsání 6.475 (slovy: šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
Obci Nemyslovice, IČ 005 09 451, se sídlem Nemyslovice 59, 294 29  Bezno, které bude nabídnuto upsání 1.174 (slovy: jeden tisíc sto sedmdesát čtyři) kusy kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

 1. určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií činí devadesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 16.780.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. obsahující usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 16.780.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) do obchodního rejstříku a akcie budou upsány v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav,
 2. určuje, že emisní kurs každé akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 1.478,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých),
 3. připouští možnost započtení peněžité pohledávky města Dobrovice vůči společnosti ve výši 13.496.416,- Kč z titulu smlouvy o spolupráci č. VRI/OST/2011/5 ze dne 6.5.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.12.2013 a dodatku č. 2 ze dne 10.10.2014 proti pohledávce společnosti vůči městu Dobrovice na splacení emisního kursu ve výši 13.495.618,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

     připouští možnost započtení peněžité pohledávky obce Bukovno vůči společnosti ve výši 9.570.520,- Kč z titulu smlouvy o spolupráci č. VRI/OST/2012/23 ze dne 24.8.2012 proti pohledávce společnosti vůči obci Bukovno na splacení emisního kursu ve výši 9.570.050,-Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,
     připouští možnost započtení peněžité pohledávky obce Nemyslovice vůči společnosti ve výši 1.735.671,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2011/1 o společném postupu při zajišťování stavby ze dne 15.2.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.11.2012, dodatku č. 2 ze dne 8.2.2013 a dodatku č. 3 ze dne 11.12.2013 proti pohledávce společnosti vůči obci Nemyslovice na splacení emisního kursu ve výši 1.735.172,-Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

 1. stanovuje, že smlouvy o započtení mezi předem určenými zájemci – městem Dobrovice, obcí Bukovno a Nemyslovice – a společností budou uzavřeny v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením,
 2. schvaluje návrh smlouvy o započtení mezi společností a:
   1. městem Dobrovice ve znění, které je přílohou č. ... notářského zápisu,
   2. obcí Bukovno ve znění, které je přílohou č. ... notářského zápisu,
   3. obcí Nemyslovice ve znění, které je přílohou č. ... notářského zápisu.

Zdůvodnění:
Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady je ve výlučné působnosti valné hromady. Jedná se o peněžité prostředky určené výhradně k realizaci předem určených potřebných vodních děl, které zlepšují kvalitu dodávané pitné vody a čištění odpadních vod, sloužících k hlavnímu předmětu podnikání a.s.

bodu 12 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje představenstvem a.s. předložený návrh Koncepce podnikatelské činnosti a.s. na období 2016 – 2025 v předloženém znění.
Zdůvodnění:
Koncepce podnikatelské činnosti a.s. na období 2016 – 2025 plně nahrazuje minulou koncepci. Hlavní funkcí uvedeného dokumentu je pokračování v nastavených prioritách. Koncepce navazuje a ctí cíle, filozofii a firemní kulturu a.s uplynulých let.
K bodu 13 pořadu jednání - k uvedenému bodu není přijímáno usnesení valné hromady

Prezence akcionářů začíná v 9.00 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účastnit se valné hromady mají v případě zaknihovaných akcií znějících na majitele akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni 28.5.2015 zapsáni v registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je významný z hlediska určení osoby, která vykonává práva spojená se zaknihovanou akcií znějící na majitele, a takto určená osoba je oprávněna na valné hromadě vykonávat hlasovací právo.
Akcionáři jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady společnosti osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce. Akcionáři, jakož i zmocněnci akcionářů, se na valné hromadě prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby odevzdá rovněž výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
Zástupce akcionáře – obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
Výroční zpráva za rok 2014, jednací a hlasovací řád, smlouvy o výkonu funkce, návrhy smluv o započtení, koncepce podnikatelské činnosti a.s. na období  2016 - 2025, bude pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 4.5.2015 v čase od 8.00 do 14.00 hodin v pracovní dny až do dne konání valné hromady. Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):
 -          aktiva celkem:                            2 502 861                            pasiva  celkem:          2 502 861       
-           dlouhodobý majetek:    2 168 466                            vlastní kapitál:                       2 198 546  
-           oběžná aktiva:                               332 257                            cizí zdroje:                        304 242 
 -  časové rozlišení:                                   2 138                            časové rozlišení:             73     
výsledek hospodaření po zdanění:  28 294
                                                                                                                                                                  Představenstvo
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

 

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!