1. Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se akcionáři společnosti:
- vlastníci listinných akcií na jméno, kteří jsou vedeni  v seznamu vedeném společností
- vlastníci zaknihovaných akcií na majitele, kteří jsou k rozhodnému dni, uvedenému na oznámení o svolání valné hromady, zapsáni v registru emitenta vedeném osobou oprávněnou k vedení centrální evidence cenných papírů
- jejich oprávnění zástupci
- členové představenstva a dozorčí rady
 Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit podle rozhodnutí představenstva jako hosté a pracovníci organizačního týmu valné hromady.
2. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo, podepíše se na prezenční lístek a na  listinu přítomných.  Zástupce fyzické osoby  při prezenci předloží plnou moc. Pokud se valné hromady za právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, předloží při prezenci výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zástupci akcionářů - právnických osob prokáží svoji totožnost a předloží při prezenci plnou moc s podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho kopii.  Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 o obcích.
3. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při  odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen  odepsat se z prezence a odevzdat nepoužité hlasovací lístky. Tato skutečnost bude zapsána s uvedením času odchodu do přílohy prezenční listiny a akcionář ji potvrdí svým podpisem.
4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím  svých  zástupců  akcionáři, kteří mají akcie představující více než 50 % základního kapitálu společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat. 
Pokud nebude valná hromada v době zahájení schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala, bude-li to stále potřebné, nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení za jakéhokoliv počtu přítomných.
5. Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba.  Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
6. Po zahájení seznámí zahajující valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezence, prvního hlasování a zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Poté předloží  návrh jednacího a hlasovacího řádu a návrh na orgány valné hromady. Návrhy předkládá svolavatel. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatelé zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda převezme další  řízení valné hromady.
7. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady buď písemně, předáním do informačního střediska, nebo požádají o ústní vystoupení. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromad, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
8. Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a návrhy, podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání.
9. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každých  1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Výkon hlasovacího práva akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 30 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie.
10. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s prezenčním lístkem. Toto číslo je rovněž uvedeno na prezenční listině. Na hlasovacím lístku vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje a podepíše se. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko "PRO". Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko "PROTI", pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko "ZDRŽEL SE" u bodu, o kterém se hlasuje. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdá hlasovací lístek.
Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s nečitelnými informacemi a nepodepsané. Neplatný je rovněž hlasovací lístek s jiným pořadovým číslem, než který byl akcionáři přidělen, a hlasovací lístek k jinému usnesení, než k němuž se hlasuje. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem  společně  s  akcionářem  (zmocněncem) potvrdí   tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.
11. Skrutátoři po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předsedající dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování.
Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady.
Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy, hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem.
Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají po jejich vyplnění do hlasovací schránky nebo skrutátorům.
12. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části na náklady akcionáře.(§ 425 zák. o obchodních korporacích).
13. Zahajující i předseda dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.
14. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího  řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda.

 

 

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!