Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Mladá Boleslav 293 22, Čechova 1151,
IČ 46356983, Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm.40987/93

 

 

 

S T A N O V Y
akciové společnosti

 

 

promítnutí navýšení základního kapitálu a.s. peněžitými vklady v hodnotě Kč 4.094.000,--
na základě rozhodnutí valné hromady a.s. ze dne 14. 6. 2018

 


Hlava I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Založení, vznik a trvání akciové společnosti

 • Společnost je založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 3. 12. 1993 ve formě notářského zápisu.
 • Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, v oddíle B, vložce 2379, pod spisovou značkou Firm. 40987/93, ke dni 1. ledna 1994.
 • Společnost je založena na dobu neurčitou.
 • Společnost má zřízeny internetové stránky: www.vakmb.cz

 

Článek 2
Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

 

Článek 3
Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je na adrese:

293 22 Mladá Boleslav, Čechova 1151

 

Článek 4
Identifikační číslo

Identifikační číslo společnosti je:

46356983

 

Článek 5
Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Zámečnictví, nástrojařství
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

V rámci výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, se společnost zabývá podnikáním (činnostmi) v následujících oborech.

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb

 

Článek 6
Jednání, podepisování za společnost a její zastupování

 • Za společnost jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s kterýmkoliv členem představenstva.
 • Podepisování za společnost se děje tak, že k znění obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva.
 • Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu uděleného písemného oprávnění představenstvem.

 

Hlava II.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

Článek 7
Základní kapitál společnosti

1.   Základní kapitál společnosti činí 1 691 656 000,- Kč
 (slovy: jedna miliarda šest set devadesát jedna milionů šest set padesát šest tisíc korun českých)
 Základní kapitál je splacen.
2.   Základní kapitál společnosti ve výši 724 376 000,- Kč byl při vzniku společnosti
 splacen jednorázově vkladem zakladatele.

Článek 8
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

 • Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

 

Článek 9 
Akcie

 • Základní kapitál společnosti (článek 7) je rozvržen na:
 •       55 028 akcií znějících na majitele (kmenové na majitele) o jmenovité hodnotě 1.000 Kč 
 •       1 636 628 akcií znějících na jméno (kmenové na jméno) o jmenovité hodnotě 1.000 Kč s omezenou převoditelností
 • Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
 • Akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě.  Akcie na jméno jsou jednotlivým akcionářům vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Majitel hromadné listiny má právo na neprodlenou výměnu této akcie (nejpozději do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti) za jinou hromadnou akcii nebo za jednotlivé akcie. Náklady spojené s výměnou akcie hromadné za jiné hromadné akcie nebo jednotlivé cenné papíry nese společnost.       

Představenstvo při výměně zajistí očíslování akcií shodné s očíslováním vyměňovaných akcií, a pokud jsou na vyměňovaných akciích uvedeny jakékoliv rubopisy, opatří nově vydávané akcie rubopisy společnost jako emitent před jejich vydáním akcionáři. Akcionář je povinen vyměňované akcie předat společnosti. O předání a převzetí vyměňovaných akcií a vydání nových akcií se sepíše předávací protokol.

Akcionář může požádat společnost o výměnu akcie, je-li poškozena tak, že některé údaje na ní uvedené nejsou čitelné, a o pravosti této akcie není pochyb. Společnost vymění akcii bez zbytečného odkladu po jejím předložení. Vrácenou akcii společnost zničí a na nové akcii uvede, že jde o stejnopis zničené akcie.
Ztracenou nebo zničenou akcii je třeba umořit v řízení o umoření listin podle právních předpisů.

Článek 10
Omezení převoditelnosti akcií

 

1. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
2.  Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:
     a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo
     b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávním celkem (obcí).

 

Hlava III.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

 Článek 11
Práva akcionářů

 

 • Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy.
 • Akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení  záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, přičemž je povinen se řídit právními předpisy, schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.
 • Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada    společnosti podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení, a na podíl na likvidačním zůstatku.

 

Hlava IV.
ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 12
Orgány společnosti

1.    Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti.
2.    Orgány společnosti jsou:

 • valná hromada
 • představenstvo
 • dozorčí rada

 

Oddíl první
Valná hromada

Článek 13
Postavení a působnost valné hromady

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
 • Do působnosti valné hromady  náleží:
 • rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního                                                     kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlona  základě jiných právních skutečností
 • rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
 • volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami
 • schválení výroční zprávy včetně řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě v případech stanovených právními předpisy i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci
 • rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, rozhodnutí o jejich odměňování a rozhodnutí o schválení Pravidel pro určení výše odměny, způsobu výpočtu a její podoby členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., jakož i jiných plnění ze strany Společnosti ve prospěch těchto osob
 • rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
 • rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. o změně právní formy
 • schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti
 • rozhodnutí o změně formy a druhu akcií a změně práv náležejících jednotlivým akciím s výjimkou případů stanovených v článku 10 těchto stanov
 • rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 • rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti
 • řešení sporů mezi orgány společnosti
 • rozhodnutí o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti
 • rozhodnutí o změně bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody, vybudované státem
 • rozhodnutí o změně či zrušení omezené převoditelnosti akcie na jméno, stanovené těmito stanovami
 • rozhodnutí o změně či zrušení omezení výkonu hlasovacího práva akcionáře, stanoveného těmito stanovami.

3.   Do působnosti valné hromady dále náleží rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy zahrnují do působnosti valné hromady. 

Článek 14
Účast na valné hromadě

 • Akcionáři jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení. Zástupce právnické osoby odevzdá rovněž výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Zástupce akcionáře
  - obce, města, je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, města o delegaci zástupce na valnou hromadu v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.   Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
 • Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.
 • Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě musí být uvedeny v  pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo je povinno si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.
 • Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se tato skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

 

Článek 15
 Svolávání valné hromady

 • Valnou hromadu svolává představenstvo nejpozději do šesti měsíců od posledního dne uplynulého účetního období. Valnou hromadu může také svolat člen představenstva, pokud ji  představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a právní předpisy nebo stanovy svolání valné hromady vyžadují  anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže  právní předpisy stanoví jinak. Vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje-li valné hromadě potřebná opatření, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
 • Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.vakmb.cz . Zaslání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním pozvánky na stránkách elektronického deníku www.valnehromady.cz. Pokud by uveřejnění na stránkách elektronického deníku www.valnehormady.cz nebylo možné pro dočasné či trvalé zastavení provozu tohoto webu, pak toto uveřejnění bude provedeno v Obchodním věstníku. Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.
 • Obsah pozvánky na valnou hromadu se řídí právními předpisy.
 • Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti.
 • Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí.
 • Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaného akcionáře valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění pozvánky na tuto valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů.
 • Nesvolá-li představenstvo valnou hromadu ve lhůtě podle předchozího odstavce, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady. Pro účely zajištění této valné hromady jsou kvalifikovaní akcionáři oprávněni vyžádat si výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Pokud takto soud rozhodl, pozvánka na valnou hromadu obsahuje výrok rozhodnutí soudu včetně údaje, který soud rozhodnutí vydal a kdy se stalo vykonatelným.

 

Článek 16
Náhradní valná hromada

1.    Není-li valná hromada po uplynutí 1 hodiny od stanoveného začátku jejího jednání usnášeníschopná, svolá představenstvo příp. jiný, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou a to způsobem uvedeným v článku 15 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na  patnáct dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
2.    Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet hlasů přítomných akcionářů.

Článek 17
Jednání valné hromady

 • Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 • Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda.
 • O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
 • Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsahující způsob vyhotovení
  a ověření zápisu se řídí právními předpisy.

 

 

Článek 18
Rozhodování valné hromady

 • Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu.
 • Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání valné hromady, může valná hromada projednat nebo rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
 • Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li
   k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
 • S jednou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas.
 • Výkon hlasovacího práva akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 30% z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.
 • Souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutí valné hromady o:
 • změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností 
 • zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
 • vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 • schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části, který by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti.
 • zrušení společnosti s likvidací a rozdělení likvidačního zůstatku.

Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

 • Souhlasu alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie je třeba k rozhodnutí valné hromady o:
 • změně druhu nebo formy akcií
 • změně práv spojených s určitým druhem akcií
 • omezení převoditelnosti akcií na jméno
 • vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.
 • Souhlasu alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutí valné   hromady o:
 • vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů
 • vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií
 • zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady
 • o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům.

Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady dle tohoto odstavce 8 i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

 • K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
 • Mají-li být na valné hromadě podle programu přijata rozhodnutí, která vyžadují osvědčení veřejnou listinou, zajistí svolavatel přítomnost notáře na valné hromadě.
 • Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

Oddíl druhý
Představenstvo

Článek 19
Postavení a působnost představenstva

 • Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti.
 • Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo  těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
 • Představenstvu přísluší zejména:
 • zabezpečovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti
 • zabezpečovat zaměstnavatelská práva
 • svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat
 • vykonávat usnesení, případně jiné rozhodnutí valné hromady
 • rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech
 • schvalovat finanční a investiční plán společnosti
 • rozhodovat o použití rezervního fondu
 • zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence společnosti
 • zabezpečovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem
 • volit a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost, dohlížet na jeho činnost, dále volit a odvolávat náměstky ředitele společnosti
 • udělovat oprávnění k zastupování společnosti
 • schvalovat organizační řád
 • rozhodovat o nabývání nebo zcizování majetku, nepřesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období 10% základního kapitálu společnosti; bude-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku přesahovat 10% základního kapitálu společnosti, vyžaduje se k rozhodnutí představenstva předchozí souhlas dozorčí rady
 • předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku
 • předkládat valné hromadě roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 • zvyšovat základní kapitál společnosti na základě pověření valnou hromadou.

 

 

Článek 20
Složení, ustanovení a funkční období představenstva

 • Představenstvo společnosti má 5 členů.
 • Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členství
  v představenstvu je nezastupitelné.
 • Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
 • Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto prohlášení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, nebo je odvolán, může představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
 • Namísto jmenovaného náhradního člena představenstva zvolí nejbližší valná hromada nového člena.
 • Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

 

Článek 21
Svolávání zasedání představenstva

 • Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.
 • Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním.  Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky, faxem či elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
 • V pozvánce, kterou se svolává  zasedání představenstva, na němž má představenstvo na základě pověření valné hromady rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti, se uvede návrh usnesení představenstva a jeho zdůvodnění.
 • Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva, nebo dozorčí rady, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.
 • Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.
 • Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.

 

Článek 22
Zasedání představenstva

 • Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
 • O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápise z představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování.
 • Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

 

Článek 23
Rozhodování představenstva

 • Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 • K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 hlas.
 • K rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny přítomných členů představenstva. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou.
 • Pokud představenstvo rozhoduje o otázkách týkajících se členů představenstva, zejména pak při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva společnosti ap., dotyčná osoba nehlasuje.

 

Článek 24
Rozhodování představenstva mimo zasedání

 • V nutných případech, které nestrpí odkladu, může představenstvo učinit rozhodnutí
   i mimo zasedání.
 • Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.
 • Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

 

Oddíl třetí
Dozorčí rada

Článek 25
Postavení a působnost dozorčí rady

 • Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje-li valné hromadě potřebná opatření, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada; pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. 
 • Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav hospodaření společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:
 • plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu
 • dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti
 • hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků a pohledávek.
 • Dozorčí rada je povinna přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

 

 • Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy
  a jinými orgány proti členu představenstva.
 • Dozorčí rada uděluje předchozí souhlas k nabytí nebo zcizení majetku, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období 10% základního kapitálu společnosti.

 

Článek 26 
Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

 •  Dozorčí rada společnosti má 6 členů.
 • Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.  Člen dozorčí rady nesmí současně být členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
 • Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
 • Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto prohlášení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce nebo je odvolán, může dozorčí rada, u které počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
 • Namísto jmenovaného náhradního člena dozorčí rady zvolí nejbližší valná hromada nového člena.
 • Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

 

Článek 27
Svolávání dozorčí rady

 • Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.
 • Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky, faxem či elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
 • Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionář, nebo akcionáři, kteří drží úhrnně akcie v hodnotě minimálně 10 % základního kapitálu.

4.    Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
5.    Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

Článek 28
Zasedání dozorčí rady

 • Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
 • O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající. V zápise z dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady, nebo se zdrželi hlasování.
 • Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

 

Článek 29 
Rozhodování dozorčí rady

 • Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
 • K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
 • Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotyčná osoba nehlasuje.

 

Článek 30 
Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

 • V nutných případech, které nestrpí odkladu, může dozorčí rada učinit rozhodnutí
  i mimo zasedání. 
 • Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
 • Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

 

Oddíl čtvrtý
Společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě

Článek 31
Zákaz konkurence

Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence i další povinnosti stanovené právními předpisy.

 

 Článek 32
Pravidla jednání členů představenstva a členů dozorčí rady

 • Členové představenstva a dozorčí rady společnosti jsou povinni si při výkonu funkce počínat s péčí řádného hospodáře.
 • Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
 • Při posuzování, zda člen představenstva či dozorčí rady společnosti jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.
 • V ostatním se pravidla jednání členů představenstva a dozorčí rady společnosti, pravidla o střetu zájmů, jakož i pravidla pro vyloučení člena představenstva společnosti z výkonu funkce a ručení členů představenstva při úpadku společnosti, řídí příslušnými ustanoveními zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem.

 

Článek 33
Smlouva o výkonu funkce

 • Práva a povinnosti mezi společností a členy jejích orgánů, to je členy představenstva a členy dozorčí rady, se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného.
 • Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva či dozorčí rady se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada společnosti.
 • Obsah smlouvy o výkonu funkce a pravidla pro poskytování jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

 

Článek 34
Odměny

 • O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada.
 • Představenstvo předkládá valné hromadě způsob odměňování členů představenstva
  a dozorčí rady.

 

 

 

Oddíl pátý
Vnitřní organizace společnosti

Článek 35
Organizační řád

    • V podrobnostech upraví vnitřní organizaci společnosti její organizační řád.
    • Organizační řád vydává představenstvo společnosti.

 

Hlava V.
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 36
Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 37 
 Účetnictví společnosti

 • Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy     účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo společnosti, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné a konsolidované popřípadě i mezitímní účetní závěrky za účetní období auditorem.

 

 • Sestavení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku ověřenou auditorem předloží představenstvo spolu s uvedenými návrhy dozorčí radě k přezkoumání. Ověřenou řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku pak představenstvo předloží ke schválení valné hromadě.

Článek 38
Rozdělování zisku společnosti

O rozdělení zisku společnosti dosaženého v účetním období po splnění povinností podle právních předpisů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
 

 

Článek 39
Tantiémy

 • Podíl na zisku společnosti může být rozdělen i mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti (tantiéma). 
 • Členové představenstva a dozorčí rady mají právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi členy představenstva a dozorčí rady.
 • Tantiémy jsou splatné v termínu, který určí valná hromada.

 

Článek 40
Dividendy

 • Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila     k rozdělení mezi akcionáře.
 • Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
 • Dividendy jsou splatné v termínu, který určí valná hromada.                                                                                                                      

 

Článek 41
                                                                  Způsob úhrady ztráty

 • Případné ztráty společnosti budou kryty především z rezervního fondu společnosti,        popřípadě snížením základního kapitálu společnosti.

 

 • O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

Článek 42
Rezervní fond

 • Společnost vytváří rezervní fond v době a ve výši určené stanovami a právními předpisy.
 • Při vzniku společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 72 438 000-, Kč  ( slovy:       sedmdesát dva milióny čtyři sta třicet osm tisíc korun českých). Rezervní fond se může doplnit
  rozhodnutím valné hromady z čistého zisku za uplynulé účetní období a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.
 • O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti po předchozím projednání v dozorčí radě.
 • Vykáže-li společnost vlastní akcie v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze.
 • Na vytvoření nebo doplnění rezervního fondu pro účely uvedené v odstavci 4 může  společnost  použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít podle svého uvážení.

Článek 43  
Vytváření dalších fondů

Společnost zřizuje sociální, stimulační a rozvojový fond a případně další fondy. Návrh na jejich tvorbu a pravidla čerpání stanoví představenstvo.

Hlava VI.
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Článek 44
Zrušení společnosti

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek a způsobem stanoveným právními předpisy.

Článek 45
Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Hlava VII.
Společná, závěrečná a přechodná ustanovení

Článek 46
 Oznamování

Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle právních předpisů a stanov, zveřejňuje společnost vObchodním věstníku.

Článek 47 
Právní poměry společnosti a řešení sporů

 • Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí právními předpisy.
 • Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání
  a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.
 • Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Toto podřízení se zákonu o obchodních korporacích nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

 

Článek 48
Změny stanov a jejich účinnost

 • O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě.
 • V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo z právních předpisů nevyplývá, že nabývají účinnosti později.
 • Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
 • V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

 

Článek 49
Výkladové ustanovení
      
       V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 50
Závěrečná ustanovení

 • Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání k nahlédnutí v sídle společnosti.
 • Toto znění stanov bylo vyhotoveno v návaznosti na: rozhodnutí valné hromady ze dne 5.června 2001 a ze dne 11. června 2002, Usnesení Městského soudu v Praze č.j. F 79504/2002, rozhodnutí valné hromady ze dne 12.6.2003, rozhodnutí valné hromady ze dne 3.6.2004  o zvýšení základního kapitálu společnosti a Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. F 105240/2004, rozhodnutí valné hromady ze dne 16.6.2005 o zvýšení základního kapitálu a Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. F 115341/2005, z.č.178/2005 Sb., rozhodnutí valné hromady ze dne 15.6.2006 o zvýšení základního kapitálu a Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. F 124925/2006. Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. F 33857/2007, z.č.130/2008 Sb., rozhodnutí valné hromady ze dne 12.6.2008 o zvýšení základního kapitálu a Usnesením Městského soudu  v Praze, č.j. F 133240/2008, rozhodnutí valné hromady ze dne 11.6.2009 o zvýšení základního kapitálu a Usnesením Městského soudu v Praze,č.j. F 116551/2009,2010 – změna ze zákona, rozhodnutím představenstva ze dne 29.4.2010 o zvýšení základního kapitálu a Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. F 100446/2010, rozhodnutí valné hromady ze dne 9.6.2011, Usnesením MS v Praze č.j. F 150452/2011, Usnesením MS v Praze č.j. F 180973/2011, Usnesením MS v Praze č.j. Fj 226100/2012, Usnesením MS v Praze č.j. Fj 288578/2013,  rozhodnutí valné hromady ze dne 12.6.2014,  Usnesením MS Praha Fj 286094/2014 s PM 24.9.2014– navýšení základního kapitálu a.s. rozhodnutím představenstva a ze dne 20.10.2014 – přímý zápis změn do Obchodního rejstříku, rozhodnutím valné hromady ze dne  4.6.2015 – Usnesení MS Praha Fj 271257/2015/MSPH, rozhodnutím představenstva a.s. ze dne 24.9.2015 – Usnesením MS Praha B 2379/RD287/MSPH, FJ 366583/2015/MSPH, rozhodnutím valné hromady ze dne 9.6.2016 – Usnesení MS Praha B 2379/RD311/MSPH a Fj 405404/2016/MSPH, - Usnesením MS Praha B 2379/RD318/MSPH, Fj 477446/2016/MSPH, rozhodnutím představenstva a.s. z 18. 10. 2016, Usnesením MS Praha B 2379/RD334/MSPH, Fj 430849/2017/MSPH s rozhodnutím představenstva a.s. z 24. 10. 2017, Usnesením MS Praha B 2379/RD356/MSPH, Fj 312191/2018/MSPH s rozhodnutím představenstva a.s. 29.5.2018, rozhodnutím VH ze dne 14.6.2018 - Usnesení MS Praha č.j. Fj 324718/2018/MSPH, B2379/RD369/MSPH.

 

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!