Stanovisko dozorčí rady k obsahu, závěrům a doporučením zpracovaných analýz této společnosti:

S ohledem na situaci v nabídkách na odkup akcií, která kulminovala v r.2002 a v jejich dalším pokračování v r.2003, kdy se přesunul zájem některých skupin na rozdělení společnosti a prodej, resp.pronájem provozní části, zadalo představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady dvěma nezávislým firmám zpracovat hloubkovou analýzu firmy, s cílem získat nestranný a odborný posudek na její dosavadní činnost a stejně tak na perspektivu jejího dalšího uplatnění na českém vodárenském trhu.
Zadání těchto analýz bylo prvořadě iniciováno největším akcionářem společností – Městem Mladá Boleslav, jejíž zastupitelstvo požádalo primátora města, aby zadání projednal ve statutárních orgánech společnosti. Tento požadavek podpořili i ostatními akcionáři, zastoupeni jak v představenstvu, tak v dozorčí radě společnosti.
Pro možný výběr zpracovatele byl získán seznam 9 firem (znaleckých ústavů), kteří se touto problematikou zabývají. Do užšího kola byly vybrány jak představenstvem, tak dozorčí radou 4 firmy, které byly osloveny k podání nabídek. Na základě těchto nabídek byly vybrány 2 firmy a to firma CENTRAL EUROPEAN CAPITAL CZ, s.r.o. Praha a firma ALFAX s.r.o. Praha.
Shodou okolností v tomto údobí byla naší společnosti učiněna i nabídka Ministerstva financí ČR k možnosti ocenění a.s. VaK MB na základě zadání meziresortní komise, která byla ustanovena při MF-ČR s cílem zajistit pro Vládu ČR podklady a doporučení při řešení současné problematiky ve vodárenství. Společnost tuto nabídku přijala a získala tím bezplatně ještě další analýzu, zaměřenou prvořadě na ocenění firmy, kterou pro MF-ČR zpracovala firma (znalecký ústav) MONTEKALA, spol s.r.o. Praha.

Na svém zasedání 24.2.2004 dozorčí rada projednala zpracované analýzy a jednomyslně odsouhlasila toto stanovisko:

I přes některé dílčí výhrady a doporučení se všechny předložené analýzy shodují v tom, že:

Společnost je stabilizovaná a efektivní, finančně schopná dnes i do budoucna, odborně a know-how zdatná a dobře řízená ve všech hlavních směrech. Společnosti nehrozí okamžité vážné riziko „ušlé příležitosti“ spolupráce se zahraničním strategickým investorem.

 • Společnost podniká cílené kroky k naplňování svých cílů a priorit zpracovaných až do r.2010.
 • V oblasti investiční aktivity společnost postupuje velmi zodpovědně a vytváří tak předpoklady pro své bezproblémové a stabilní působení na dlouhá léta dopředu.
 • Společnost nemá vážné problémy, které by ji mohly v krátko i střednědobém horizontu oslabit nebo ohrozit.
 • Princip dosažení největšího možného dlouhodobého efektu z použitých prostředků, jak pro provozní, tak pro investiční účely se stal neodlučitelnou součástí firemní kultury.
 • Vedení společnosti věnuje velké úsilí v péči o zákazníka a je možno konstatovat, že pohled zákazníků na společnost je nad průměr toho, co je běžně pro poskytovatele veřejné služby chápáno jako pozitivní.
 • Přestože společnost při své činnosti nemůže sledovat čistě a pouze cíl dosažení zisku, společnost je zisková, a tak udržuje hodnotu majetku svých akcionářů. Vztahy s obcemi a zároveň s akcionáři lze považovat za stabilní.
 • Ve Společnosti existuje v současné době vysoký stupeň zodpovědnosti, solidarity a profesionality zástupců hlavních akcionářů. 
 • Nelze předpokládat ohrožení společností poskytovaných služeb obyvatelstvu okresu Mladá Boleslav.
 • Ve srovnávací analýze hlavních ekonomických poměrových ukazatelů s ostatními vodárenskými společnostmi České republiky vychází VaK Ml.Boleslav velmi pozitivně.
 • Společnost disponuje kvalitním odborným i personálním zázemím ve svých zaměstnancích a s patřičnou odpovědností managementu k firmě.
 • Společnost zcela správně započala a strategicky počítá s vyplácením dividend svým akcionářům.
 • V žádném případě se nedoporučuje jakákoliv forma změny vlastnictví infrastruktury, která by znamenala ztrátu nebo omezení vlastnictví infrastruktury obcemi. To znamená nejen přímý prodej akcií, ale i prodej hlasovacích práv k těmto akciím.
 • Nedoporučuje se rovněž rozdělit společnost na část infrastrukturní a provozní. Toto opatření by mělo významný vliv na hodnotu vodárenské společnosti. To především z důvodů, že veškeré příjmy by generovala nová provozní společnost, která však nemá povinnost investovat do infrastrukturního majetku, protože je pouze nájemcem. Povinným investovat do infrastruktury bude vodárenská společnost jako vlastník majetku. Její příjmy – nájemné z infrastruktury nepokryjí v žádném případě ani nutné investice na její obnovu. Veškeré příjmy z vodného a stočného generuje nová provozní společnost. Hodnota původní vodárenské společnosti je z uvedených důvodů minimální, protože prakticky ztrácí svůj předmět podnikání.
 • Doporučuje se managementu soustředit se na maximalizaci využití grantového financování a to jak z prostředků ČR, tak z prostředků EU. To předpokládá dodržení předchozích dvou doporučení, neboť změna vlastnické struktury a pokles akcionářského podílu obcí a měst pod 90% (včetně rozdělení společnosti) by vážně ohrozila jak granty, které byly v minulosti již využity, tak granty budoucí, zejména stávající žádost do fondů soudržnosti, která pokrývá značnou část našeho rajonu v Pojizeří a má prvořadou důležitost.
 • Doporučuje se managementu zajistit do budoucna certifikaci ISO.
 • Doporučuje se statutárním orgánům i managementu společnosti nadále pečlivě sledovat vývoj v českém vodárenství a to zejména v prvních létech po vstupu do EU. Rovněž se doporučuje řešit širší volnou a vzájemně výhodnou spolupráci s dalšími českými vodárnami, zejména v rámci středočeského sdružení a sousedících vodárenských společností.

  Z výše uvedených důvodů, které jsou podloženy většinovými argumenty ze zpracovaných analýz, s ohledem na dosud provedené roční audity, které vždy končily konstatováním – „ověřujeme bez výhrad“ a s ohledem k velmi citlivé situaci, kdy Společnost již využila grantové financování a má rozjednanou řadu dalších podstatných žádostí o granty EU i ČR dozorčí rada doporučuje představenstvu i akcionářům ponechat stávající strukturu smíšené akciové společnosti do dalšího období.


  Za dozorčí radu Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.:

  Jaroslav Myška, předseda DR a starosta města Mnichovo Hradiště:
  Mgr.Daniela Vernerová, místopředseda DR a starosta města Bělá pod Bezdězem:

  Mladá Boleslav 24.února 2004 
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!