Kvalita vody - skutečnost 2019 (předpoklad 2020)
 
Přehled hygienického zabezpečení vodovodů a posouzení rizik v roce 2020
 
POZNÁMKA K TVRDOSTI VODY:
Tvrdost vody je v tabulce uvedena v jednotkáchch mmol/l. Pro přepočet na stupně německé je třeba příslušné hodnoty vynásobit koeficientem 5,6.


POZÁMKA K HYGIENICKÉMU ZABEZPEČENÍ:
Vodovody jsou hygienicky zabezpečovány dávkováním chlornanu sodného nebo plynného chlóru. Množství je limitováno horní hranicí 0,3 mg/l chlóru. V praxi se snažíme o minimální dávkování tak, abychom neovlivnili přírodní chuť dodávané vody. Dávkování se zvyžuje pouze v případě nenadálých stavů, které by mohly ovlivnit zdravotní nezávadnost pitné vody (poruchy na vodovodu, ohrožení kontaminací povrchovou vodou apod.).

Na skupinovém vodovodu Mladá Boleslav se pitná voda nechloruje díky čerpání a dodávky velmi kvalitní podzemní vody. Tomuto kroku předcházela příprava nezbytných opatření na vodovodní síti a objektech vodovodu pod dohledem Krajské hygienické stanice, Státního zdravotního Ústavu a ve spolupráci se společností TZW z Drážďan (Technologické centrum pro vodu).

V případě zájmu o aktuální informace o kvalitě vody je možno kontaktovat Centrální laboratoř
Ing. Michaela Říhová, tel. 326 376 205, e-mail mrihova@vakmb.cz.

Aktuálně platí na vodovodech vlastněných, resp. provozovaných společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. následující výjimky z kvality vody:

Vodovod Sobětuchy, vodovod Kačov

Z důvodu obsahu dusičnanů NO3 nad 80 mg/l je voda ve vodovodu prohlášena za nejakostní a zakazuje se její užití k pitným účelům a ke všem činnostem, k nimž musí být užívána voda pitná.
Nápravná opatření: V případě výstavby vodovodu v Předměřicích nad Jizerou a Tuřicích budou jejich místní části Kačov a Sobětuchy přepojeny na obecní vodovod. Do té doby bude trvat dodávka nejakostní pitné vody.

Vodovod Chotětov

Z důvodu vyšších koncentrací pesticidních látek a jejich relevantních metabolitů bentazon, clopyralid, acetochlor OA, acetochlor ESA a dimethachlor OA jsou ve vodovodu rozhodnutím KHS Středočeského kraje ze dne 6. 9. 2018 stanoveny limity těchto látek. Na základě rozborů vody a vyhodnocení závažnosti koncentrace výše uvedených látek Státním zdravotním Ústavem Praha je stanoveno, že konzumace této vody nepředstavuje pro žádnou skupinu spotřebitelů žádné zdravotní riziko. Vodu je možno užívat jako pitnou bez omezení.


Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!