Vodovodní a kanalizační přípojky - rozlišení vlastnictví a údržby.
Časté dotazy odběratelů směřují k otázce vlastnictví vodovodní nebo kanalizační přípojky a k povinnostem s jejich obsluhou a údržbou. Pro řešení oprav a výměn přípojek je nutné si uvědomit následující:
1. Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. (viz. zákon č. 274/2001 Sb., §3 odst.3).
2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.

Ze zákona o vodovodech a kanalizacích vyplývá, že opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. Toto ustanovení se netýká výměn a rekonstrukcí dožitých přípojek.
Pro lepší pochopení výše uvedeného přikládáme soubory s výkladem č. 25 Ministerstva zemědělství ze dne 23.9. 2003. Přílohou jsou názorná schémata různě uložených přípojek.
 
Výklad_č.25 (.PDF, 57 kB)

Zákres  vodovodní přípojky (.PDF, 53 kB)

Zákres kanalizační přípojky (.PDF, 44 kB)

 
Vodovodní a kanalizační přípojky - postup při jejich zřizování.

1. Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou vodním dílem ve smyslu zákona č. 274 / 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ale jsou jednoduchou stavbou ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Jejich povolení podléhá stavebnímu řízení příslušných stavebních úřadů. Přípojky lze povolit samostatně ve stavebním řízení nebo jsou součástí projektové dokumentace domu a jsou povoleny společně s nemovitostí.
2. Je-li ze strany stavebníka zájem o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky, je vhodné navštívit provozovatele vodovodu a kanalizace a předběžně dohodnout možnost technického řešení napojení. Lépe je vše dohodnout již přímo s odborným projektantem.
3. Na základě zpracované a provozovatelem odsouhlasené projektové dokumentace na přípojku je nutné získat územní rozhodnutí a stavební povolení. 
4. Při realizaci vlastní přípojky je nutné dohodnout s provozovatelem napojení na vodovodní řad nebo kanalizační stoku. Pokud toto provádí odborná firma, je nutná účast zástupce provozovatele, aby nedošlo k přerušení dodávky vody a ohrožení kvality vody.
5. Po napojení na vodovodní řad je osazen na přípojku vodoměr a odběrateli je zavedeno účtování vodného. Po napojení na kanalizaci je producentu odpadních vod zavedeno účtování stočného. Vodné a stočné je účtováno již od okamžiku vlastního napojení a nezáleží na tom, zda již proběhla kolaudace vlastní přípojky. 
6. Dále uvádíme výtah z podmínek pro připojení na veřejný vodovod a kanalizaci, které vyplývají z výše uvedeného zákona a jsou obsaženy ve vzájemné smlouvě:

a) Žadatel (budoucí odběratel) uhradí veškeré náklady na pořízení vodovodní a kanalizační přípojky, která zůstává celá v jeho majetku. 
- Projekt vodovodní přípojky a kanalizační přípojky musí být proveden dle platných předpisů a ČSN a musí obsahovat:
- situaci v měřítku 1:500 (1:1000);
- půdorys přípojky v přiměřeném měřítku (1:100, 1:50) s uvedením světlosti, materiálu, sklonu potrubí;
- podélný profil přípojky s uvedením výšek až k místu napojení na veřejný vodovod a kanalizaci;
- úroveň a situování přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení nebo v souběhu do 2,0 m na každou stranu od osy budoucí přípojky;
- kladečský plán vodovodní přípojky (vodoměrná sestava včetně vnitřních rozvodů do vzdálenosti 2,5 m za vodoměr);
- stavební výkres vodoměrné šachty;
b) Žadatel je povinen mít stavební povolení na stavbu přípojek včetně povolení pro výkopové práce na vozovce před zahájením její realizace.
c) Zařízení pro měření objemu odebrané vody - vodoměr, jehož umístění určí provozovatel - je majetkem provozovatele veřejného vodovodu na zařízení v majetku odběratele. Uliční uzávěr vody je v majetku provozovatele a majitel připojované nemovitosti není oprávněn s ním manipulovat. Uzávěry před a za vodoměrem jsou majetkem vlastníka nemovitosti. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru a hlavnímu uzávěru vody, chránit vodoměr před mechanickým poškozením a zamrznutím, oznámit dodavateli závady v měření a neodkladně odstranit překážky, které znemožňují odečítání vodoměru.
d) Odběratel není oprávněn manipulovat s ventily a ostatními armaturami umístěnými mezi uličním řadem a vodoměrem, oprávněn je manipulovat pouze s hlavním uzávěrem osazeným za vodoměrem. Odběratel nesmí vnitřní vodovod, který je napojen na veřejný zdroj vody, propojit s jiným zdrojem. Ochranné pásmo vodovodní a kanalizační přípojky je 1,5 m od líce potrubí na obě strany. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace - neosazovat chodníčky, budovat zpevněné plochy a pod.
e) Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody s povinností náhradního zásobování :
- při provádění plánovaných oprav; 
- z důvodů způsobených živelnými pohromami - dojde-li k poškození vodovodního systému;
V těchto případech je dodavatel povinen dovážet vodu v cisternách v čase a na místo dohodnuté s orgány místní správy a to v rozsahu nouzového zásobování v dosažitelné vzdálenosti. 
f) Dodavatel má právo přerušit dodávku vody bez povinnosti náhradního zásobení :
- neodpovídá-li odběratelovo zařízení předpisům nebo zabraňuje-li odběratel přístupu k měřícím přístrojům;
- neodstraní-li odběratel ve stanovené lhůtě závady na vnitřním vodovodu a domovní části přípojky dle pokynu dodavatele;
- přenechá-li odběratel vodu dalšímu uživateli bez souhlasu dodavatele;
- neplatí-li odběratel úplaty za odběr vody ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že jinak přeruší dodávku vody;
- když dodávku omezuje vodohospodářský orgán;
Dodavatel je povinen přerušit dodávku vody za úplatu, když o to požádá odběratel, aby mohly být odstraněny závady na vnitřním vodovodu, pokud jeho hlavní domovní uzávěr není provozuschopný.
g) Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací :
- při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací;
- z důvodů způsobených živelními pohromami (např. povodní, sesutím půdy, požárem);
- dojde-li k poškození a tím k přerušení provozu kanalizační sítě
- nevyhovuje-li odběratelovo zařízení v domovní části přípojky ve vnitřní kanalizaci či v zařízení k měření odpadních vod
- v případě, kdy odběratel vypouští neoprávněně odpadní vody;
- vypouští-li odběratel odpadní vody bez předchozího uzavření hospodářské smlouvy;
- provede-li odběratel takové úpravy na měřícím zařízení, aby měřící zařízení nezaznamenávalo nebo měřilo méně;
- použil-li odběratel měřící zařízení, které sám poškodil nebo zjistil poškození a včas toto neohlásil 
- vypouští-li odběratel odpadní vody ve vyšší koncentrační a bilanční hodnotě znečištění, než bylo sjednáno, popř. vypouští-li jiné látky, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno;
- v případě, kdy odběratel neodstraní závady na vnitřní kanalizaci;
- zabraňuje dodavateli bezdůvodně v přístupu k zařízení vnitřní kanalizace a jejich kontrole;
h) V případě, že má odběratel pochybnosti o správné funkci vodoměru, může písemně požádat o jeho přezkoušení. V žádosti uvede, že si je vědom, že v případě jeho správné funkce uhradí všechny úkony spojené s demontáží, dopravou, přezkoušením a montáží vodoměru.
i) Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje žadatele (odběratele vody) povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vodné a stočné. Nelze-li přesně zjistit výši odběru za dobu poruchy vodoměru, vypočte se podle odběru ve stejném období minulého roku.
 
Žádost o zřízení přípojky ke stažení
Word (.DOCX, 287 kB)
PDF (.DOC, 287 kB)
 
Bližší informace na telefonu:
326 376 170, 326 376 247  - oddělení technicko-provozní činnosti 
326 376 111 - ústředna
 
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!