Řádná valná hromada 6. června 2013
Místo konání: Mladá Boleslav, nám. Míru, Taneční škola Zita

Dokumenty schválené akcionáři:
Výroční zpráva za rok 2012 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012, řádné účetní závěrky společnosti za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplácení tantiém a dividend za rok 2012.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):
-           aktiva celkem:                    2 247 734                             pasiva  celkem:          2 247 734
-           dlouhod. majetek:               1 852 696                             vlastní kapitál:             1 970 969
-           oběžná aktiva:                       392 666                             cizí zdroje:                   276 673
-  časové rozlišení:                                2 372                             časové rozlišení                    92
výsledek hospodaření po zdanění:         32 144
                                                                                                              

 rozdělení zisku:
 Disponibilní zisk                                                                                         32 144 455,22 Kč

 

Rezervní fond 1 608 000,00 Kč
Sociálnl fond 966 000,00 Kč
Stimulační fond 966 000,00 Kč
Tantiémy 0,00 Kč
Dividendy 0,00 Kč
Rozvojový fond 25 390 010,00 Kč
Nerozdělený zisk 3 214 445,22 Kč
  • Volba člena dozorčí rady – zvolen  p. Miroslav Vaňek
  • Určení auditora dle § 17 zákona č.93/2009 Sb., zákona o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)   na účetní období 2013, 2014, a 2015.        

 

 


Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!