Řádná valná hromada 9. června 2011
Místo konání: Mladá Boleslav, nám. Míru, Taneční škola Zita

Dokumenty schválené akcionáři:
Výroční zpráva za rok 2010, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 a účetní závěrka společnosti za rok 2010, konsolidovaná výroční zpráva za rok 2010 a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém za rok 2010.
Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):
aktiva celkem:                         2 063 849                             pasiva  celkem:               2 063 849
dlouhod. majetek:                   1 785 016                             vlastní kapitál:                1 815 515
oběžná aktiva:                            276 774                             cizí zdroje:                                                 248 079
časové rozlišení:                             2 059                             časové rozlišení:               255
výsledek hospodaření po zdanění:  26 362

 rozdělení  zisku:
 Disponibilní zisk                                                                                           26 361 532,36Kč

Rezervní fond                                                                                               1 319 000,--  Kč
Sociální fond                                                                                                                 1 849 000,--  Kč
Stimulační fond                                                                                                    2 773 000,--  Kč
Rozvojový fond                                                                                                  17 784 379,--  Kč
Nerozdělený zisk                                                                                              2 636 153,36 Kč

Odvolání a volba členů představenstva
Odvolání a volba členů dozorčí rady
Zvýšení základního kapitálu                                                                                                            
Valné hromadě bylo navrženo zvýšení základního kapitálu o částku 965.000,- Kč upsáním 965 kusů nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, přičemž současně s tím se valné hromadě navrhlo, aby vyslovila souhlas se započtením pohledávek upisovatelů - níže uvedeného města a obce - vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči upisovatelům na splacení emisního kursu.
Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady je vypořádání závazků společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. vůči níže uvedenému městu Kosmonosy, které je věřitelem společnosti, neboť na základě uzavřených smluv o spolupráci vynaložilo vlastní finanční prostředky na dostavbu a výstavbu splaškové kanalizace v tomto městě v rámci projektu „MLADOBOLESLAVSKO“ (číslo projektu 2005/CZ/16/C/PE/010) a vůči níže uvedené obci Mečeříž, která vynaložila vlastní finanční prostředky na výstavbu vodovodního přivaděče v rámci projektu „Mečeříž - napojení na skupinový vodovod Benátky nad Jizerou“, přičemž veškerý vodohospodářský majetek vybudovaný i za použití finančních prostředků níže uvedeného města i obce je pouze ve vlastnictví společnosti a je jí využíván v rámci jejího hlavního předmětu podnikání. Předkládaný návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti předpokládá zánik pohledávek níže uvedeného města i obce z titulu smluv o spolupráci v důsledku započtení těchto pohledávek proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu. Níže uvedenému městu a obci budou v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti vydány nově emitované akcie a společnost tudíž nebude muset k dosažení zániku závazků vůči níže uvedenému městu a obci vynakládat finanční prostředky ani se úvěrově zatěžovat.
Představenstvo při přípravě návrhu na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, zejm. použitím objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu společnosti při stanovení emisního kursu nově upisovaných akcií, postupovalo přiměřeně podle zásad pro oceňovaní nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu schválených valnou hromadou dne 12.6.2003.
Vzhledem k tomu, že valné hromadě se navrhuje vyslovení souhlasu se započtením níže uvedených pohledávek, budou všechny nově vydávané akcie upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům – městu Kosmonosy a obci Mečeříž, kteří jsou věřiteli společnosti.
Pohledávky, které mají být započteny:
Město Kosmonosy, IČ 005 08 870, se sídlem Debřská 223, 293 06  Kosmonosy
14.730,82 EUR, smlouva o spolupráci č. VRI/OST/2006/8 ze dne 3.4.2006, ve znění dodatku č. 1  ze dne 26.11.2007 a dodatku č. 2 ze dne 4.3.2010.
Počet akcií:      260
Obec Mečeříž, IČ 005 09 043, se sídlem Mečeříž 50, 294 77 Mečeříž
1.000.000,- Kč, smlouva o  vzájemném postupu při zajišťování stavby č. VRI/OST/2008/31 ze dne 28.5.2008.
Počet akcií:      705
Důvodem navrhovaného započtení je vypořádání závazků výše uvedeného města a obce společností bez nutnosti vynakládání finančních prostředků či úvěrového zatěžování.
Charakteristika nově vydaných 965 kusů akcií společnosti:
Druh:                                                   kmenová akcie
Podoba:                                       listinná
Forma:                                                 na jméno
Jmenovitá hodnota 1 akcie:    1.000,- Kč
Emisní kurs 1 akcie:             1.418,- Kč
Lhůta pro upsání akcií:             upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti ve lhůtě 90 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Výše emisního kursu je určena přiměřeně podle zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu schválených valnou hromadou dne 12.6.2003.
Změna stanov
Podstata navrhovaných změn stanov je charakterizována následovně:
Článek 8 stanov - doplnění způsobu splácení emisního kursu akcií.
Článek 17 stanov – doplnění stanov o rozhodný den k účasti na valné hromadě, jenž bude nově stanoven pro všechny akcionáře společnosti a bude jím sedmý den předcházející konání valné hromady.
Upřesnění působnosti orgánů společnosti v čl. 16, odst. 2, čl. 22 odstavce 3 a čl. 28 stanov.

Upřesnění, opravy a doplnění stanov v důsledku novel obchodního zákoníku.


                                                                                                              

                                                                                                              Představenstvo
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

.

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!