Náhradní valná hromada dne 20. července 2010
Místo konání: Mladá Boleslav, náměstí Míru, Tančení škola ZITA.

Dokumenty schválené akcionáři:

1)Výroční zpráva za rok 2009, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 a  účetní závěrka společnosti za rok 2009,  konsolidovaná výroční zpráva za rok 2009 a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení tantiém za rok 2009.
           

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč)

aktiva celkem                       2 021 022                    pasiva                                    2 021 022
dlouhodobý majetek           1 780 100                    vlastní kapitál           1 731 319
oběžná aktiva                          238 846                    cizí zdroje                     289 349
časové rozlišení                           2 076                    časové rozlišení                  354

 

výsledek hospodaření po zdanění           29 955

Rozdělení zisku v Kč:
disponibilní zisk                  29 954 611,54             nerozdělený zisk      2 995 461,54
rezervní fond                          1 498 000,00
stimulační fond                      2 815 000,00
tantiémy                                     300 000,00
rozvojový fond                     20 469 150,00
sociální fond                           1 877 000,00

2)Schválení převodu akcií na jméno mezi akcionáři společnosti

 

3)Skupinový projekt „MLADOBOLESLAVSKO I a MLADOBOLESLAVSKO II“,  – informace .
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!