Řádná valná hromada 11. června 2009
Místo konání : Mladá Boleslav, náměstí Míru, Taneční škola Zita.

Dokumenty schválené akcionáři :

Výroční zpráva za rok 2008, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008, konsolidační výroční zpráva za rok 2008, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení tantiém za rok 2008.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):
aktiva celkem 2 251 385   pasiva celkem 2 251 385
dlouhodobý majetek 1 721 434   vlastní kapitál 1 658 965
oběžná aktiva 529 028   cizí zdroje 592 212
časové rozlišení 923   časové rozlišení 217

výsledek hospodaření po zdanění : 30,679 mil. Kč

Zvýšení základního kapitálu

Valné hromadě se navrhuje zvýšení základního kapitálu o částku 34,161.000,- Kč upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, přičemž současně s tím se valné hromadě navrhuje, aby vyslovila souhlas se započtením pohledávek upisovatelů - níže uvedených měst - vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči upisovatelům na splacení emisního kursu.

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady je vypořádání závazků společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. vůči níže uvedeným městům, které jsou věřiteli společnosti, neboť na základě uzavřených smluv o spolupráci vynaložily vlastní finanční prostředky na dostavbu a výstavbu splaškových kanalizací v těchto městech v rámci projektu MLADOBOLESLAVSKO (číslo projektu 2005/CZ/16/C/PE/010), přičemž veškerý vodohospodářský majetek vybudovaný i za použití finančních prostředků níže uvedených měst je pouze ve vlastnictví společnosti a je jí využíván v rámci jejího hlavního předmětu podnikání. Předkládaný návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti předpokládá zánik pohledávek níže uvedených měst z titulu smluv o spolupráci v důsledku započtení těchto pohledávek proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu. Níže uvedeným městům budou v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti vydány nově emitované akcie a společnost tudíž nebude muset k dosažení zániku závazků vůči níže uvedeným městům vynakládat finanční prostředky ani se úvěrově zatěžovat.

Představenstvo při přípravě návrhu na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, zejm. použitím objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu společnosti při stanovení emisního kursu nově upisovaných akcií, postupovalo přiměřeně podle zásad pro oceňovaní nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu schválenými valnou hromadou dne 12.6.2003.

Vzhledem k tomu, že valné hromadě se navrhuje vyslovení souhlasu se započtením níže uvedených pohledávek, budou všechny nově vydávané akcie upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům – níže uvedeným městům, které jsou věřiteli společnosti.

Pohledávky, které mají být započteny:

Město Bakov nad Jizerou, IČ 002 37 418, se sídlem Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
739.455,- EUR, smlouva o spolupráci č. VRI/OST/2006/3 ze dne 27.1.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.2.2008
Počet akcií: 14.606
Město Běla pod Bezdězem, IČ 002 37 434, se sídlem Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
648.720,36 EUR, smlouva o spolupráci č. VRI/OST/2006/5 ze dne 20.2.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.2.2008 a dodatku č. 2 ze dne 4.3.2009
Počet akcií: 12.905
Město Benátky nad Jizerou, IČ 002 37 442, se sídlem Zámek 1, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
333.156,- EUR, smlouva o spolupráci č. VRI/OST/2006/4 ze dne 6.2.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.12.2007
Počet akcií: 6.575
Město Kosmonosy, IČ 005 08 870, se sídlem Steckerova 189/1, 293 06 Kosmonosy
3.867,- EUR, smlouva o spolupráci č. VRI/OST/2006/8 ze dne 3.4.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2007
Počet akcií: 75

Důvodem navrhovaného započtení je vypořádání závazků výše uvedených měst společností bez nutnosti vynakládání finančních prostředků či úvěrového zatěžování.

Charakteristika nově vydaných 34.161 kusů akcií společnosti:
Druh: kmenová akcie
Podoba: listinná
Forma: na jméno
Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1.000,- Kč
Emisní kurs 1 akcie: 1.375,40 Kč
Lhůta pro upsání akcií: upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti ve lhůtě 90 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Výše emisního kursu je určena přiměřeně podle zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu schválených valnou hromadou dne 12.6.2003.

Změna stanov
- změna stanov v čl. 18 odst. 2 má za cíl snížit náklady na uveřejnění pozvánky na valnou hromadu společnosti,
- změna stanov v čl. 22 odst. 3 písm. j) je v souladu s novým zákoníkem práce - zákonem č. 262/2006 Sb.
Účetní závěrka určená ke schválení valné hromadě bude pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 11.5. 2009 v čase od 8.00 do 14.00 hodin v pracovní dny.

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!