Centrální laboratoře, středisko akciové společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. nabízejí obcím, které provozují vlastní vodovod, veřejnou studnu nebo kanalizaci,  provozovatelům školských a stravovacích zařízení, domácnostem a podnikatelům Rozbory pitných a odpadních vod.

A) Pitné vody

Dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášek č. 252/2004 Sb., č. 187/2005 Sb., č. 293/ 2006 Sb. a č. 83/2014 Sb. v platném znění, které stanovují požadavky na kvalitu pitné vody, rozsah a četnost její kontroly, provádíme tyto typy rozborů :

1. Rozbor s krácený rozsahem, který obsahuje ukazatele :
- počty kolonií při 22°C
- počty kolonií při 36°C
- koliformní bakterie
- Escherichia coli
volný chlor, pach, chuť, barva, zákal ,vodivost, pH, CHSKMn, železo, dusičnany, dusitany, amonné ionty

2. Rozbor s úplným rozsahem :
- počty kolonií při 22°C
- počty kolonií při 36°C
- koliformní bakterie
- Escherichia coli
- Enterokoky
volný chlor, pach, chuť, barva, zákal, vodivost, pH, CHSKMn, železo, bor, dusičnany, dusitany, amonné ionty, fluoridy, hliník, sodík, vápník, hořčík, suma vápníku a hořčíku (tvrdost), mangan, sírany,chloridy, těkavé organické látky:
1,2,dichlorethan, benzen, toluen, xylen, tetrachlorethen,
trihalomethany, trichlorethen, trichlormethan

U akreditovaného subdodavatele zajišťujeme:
antimon, arsen ,beryllium, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, selen, stříbro, rtuť, bromičnany, kyanidy, PAU, benzo(a)pyren, mikroskopický obraz, TOC, pesticidní látky, uran, chlorečnany, chloritany, vinilchlorid

3. Radiologický rozbor :
V rozsahu daném platnou legislativou zajišťujeme tento rozbor u laboratoře s platným Povolením pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, vydaným Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

4. Rozsah dle dohody se zákazníkem
stanovení parametrů požadovaných zákazníkem


B) Odpadní vody a kaly

1. Rozbor odpadních vod dle zákona 254/01 a prováděcích vyhlášek v platném znění provádíme v ukazatelích :
- BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-NO2, N-NO3 ,N-celkový, N-organický, P-celkový, pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, AOX, sírany, chloridy, případně další

2. Rozbor kalů se provádí v ukazatelích :
rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, sušina, sediment, kalový index, AOX, mastné kyseliny, biologický obraz aktivovaného kalu

3. U akreditovaného subdodavatele zajištějeme stanovení :
kovů, NEL, EL, saponátů, kyanidů, PCB, případně dalších
Bližší informace na telefonu:
326 376 205 - centrální laboratoře
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!