Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
IČ 463 56 983
se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379
svolává na den 12. června 2014 v 10.00 hod.
do Taneční školy Zita, nám. Míru 26, Mladá Boleslav

řádnou valnou hromadu

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu
  3. Výroční zpráva za rok 2013, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a účetní závěrka společnosti za rok 2013. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém a dividend za rok 2013
  4. Zpráva dozorčí rady za rok 2013
  5. Schválení výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a účetní závěrky společnosti za rok 2013. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém a dividend za rok 2013
  6. Změna stanov akciové společnosti
  7. Pravidla pro určení výše odměny, způsobu výpočtu a její podoby členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „Společnost“), jakož i jiných plnění ze strany Společnosti ve prospěch těchto osob
  8. Schválení smluv o výkonu funkce
  9. Pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ust. § 511 - § 515 zákona č. 90/2012 Sb.
  10. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady k bodům jednání valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:
2. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů, jednací a hlasovací řád.  
Zdůvodnění: dle platných právních předpisů je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady. Předkládané znění jednacího a hlasovacího řádu vychází z praxe společnosti s promítnutými zákonnými změnami a je uveřejněno na www.vakmb.cz
3. Valná hromada bere na vědomí v předloženém znění: Výroční zprávu za rok 2013,
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, Účetní závěrku společnosti za rok 2013, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení tantiém a dividend za rok 2013.
Zdůvodnění: představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinno zpracovat a předložit tyto dokumenty ke schválení valné hromadě.

4. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2013.
Zdůvodnění: dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.
5. Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2013,
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Účetní závěrku společnosti za rok 2013, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení tantiém a dividend za rok 2013.
Zdůvodnění: do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. schválení předložených dokumentů.
6. Vyjádření představenstva společnosti: Představenstvo navrhuje přijetí nového úplného znění stanov za účelem splnění požadavku ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích na přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě, zvolení dualistické struktury řízení společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku. Navrhované změny stanov a.s. vycházejí z účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společenstvech a družstev (zákon o obchodních korporacích). Z důvodu minimalizace právní nejistoty v budoucnu se navrhuje podřídit zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku. Podřízení se nové právní úpravě s sebou přináší i promítnutí změn do stanov společnosti, které jsou schvalovány jako celek. Návrh vypuštění některých článků a ustanovení stanov vychází právě z této nové právní úpravy, která s nimi již po 1.1.2014 nepočítá, jedná se např. o volbu členů dozorčí rady zaměstnanci, nebo nejsou povinnou náležitostí stanov viz. stávající čl.8 Zvýšení základního kapitálu, čl.10 Vydání dluhopisů, čl.11 Snížení základního kapitálu. Navrhuje se redukce počtu členů dozorčí rady z 9 na 6, úprava formy svolávání valné hromady, možnost doplnění rezervního fondu. Vlivem promítnutí těchto změn a použitím nové terminologie došlo také k přečíslování některých článků. S ohledem na rozsah není návrh změn stanov součástí této pozvánky.

7. Valná hromada schvaluje Pravidla pro určení výše odměny, způsobu výpočtu a její podoby členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „Společnost“), jakož i jiných plnění ze strany Společnosti ve prospěch těchto osob.
Zdůvodnění: stávající pravidla byla aktualizována v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK.

8. Valná hromada schvaluje uzavření předložených smluv o výkonu funkce pro členy představenstva:
předseda  Ing. Jan Sedláček, nar. 12.12.1951, bytem J. Palacha 1029, Mladá Boleslav PSČ 293 01
místopředseda MUDr. Raduan Nwelati, nar. 26.7.1966, bytem V. Klementa 819, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
člen Jaroslav Král, nar. 28.9.1947, bytem U Silvie 534, Benátky nad Jizerou, PSČ 294 71
člen Ing. Vladimír Stehlík, nar. 23.3.1968, bytem Kolomuty 26, PSČ 293 01
člen Mgr. Jana Štěpánová, nar. 21.9.1972, bytem Slunečná 1116, Bakov nad Jizerou, PSČ 294 01
Valná hromada schvaluje uzavření předložených smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady:
předseda Arnošt Vajzr, nar. 11.12.1944, bytem Tylova 585, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 01
místopředseda Ing. Jaroslav Verner, nar. 11.8.1957, bytem Velenského 418, Bělá pod Bezdězem, PSČ 294 21
člen RNDr. Jana Bímová, nar. 24.5.1957, bytem Družstevní 379, Dobrovice, PSČ 294 41
člen Mgr. Svatopluk Kvaizar, nar. 18.3.1944, bytem Kalefova 338, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
člen Milan Krmenčík, nar. 23.3.1958, bytem Kochánky 11, PSČ 294 74
člen Miroslav Vaněk, nar. 4.5.1958, bytem Hradišťská 40/18, Kosmonosy, PSČ 293 06
člen David Bajer, nar. 20.6.1972, bytem U stadionu 966, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
člen Zdeněk Doležal, nar. 30.5.1952, bytem Sinkulova 311, Mladá Boleslav - Debř, PSČ 293 01
člen Ing. Tomáš Žitný, nar. 1.5.1964, bytem Partyzánská 291, Mladá Boleslav - Debř, PČ 293 01
Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je a.s. povinna do 30.6.2014 ujednání smluv o výkonu funkce přizpůsobit požadavkům zákona o obchodních korporacích včetně odměňování valnou hromadou.
9. Vyjádření představenstva společnosti:Představenstvo navrhuje schválení pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ust. § 511- § 515 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada může pověřit představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. § 511 a stanovami akciové společnosti rozhodlo zvýšit základní kapitál. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.  

Prezence akcionářů začíná v 9.00 hod.
Právo účastnit se valné hromady mají v případě zaknihovaných akcií znějících na majitele akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni 5.6.2014 zapsáni v registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je významný z hlediska určení osoby, která vykonává práva spojená se zaknihovanou akcií znějící na majitele, a takto určená osoba je oprávněna na valné hromadě vykonávat hlasovací právo.
Akcionáři jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady společnosti osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce. Zástupce právnické osoby odevzdá rovněž výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Akcionáři, jakož i zmocněnci akcionářů, se na valné hromadě prokážou platným průkazem totožnosti.
Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
Výroční zpráva za rok 2013, jednací a hlasovací řád, návrh změn stanov, Pravidla viz. bod 7 pozvánky, smlouvy o výkonu funkce, Pověření představenstva viz. bod 9 pozvánky, to vše určené ke schválení valné hromadě, bude pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 9.5.2014 v čase od 8.00 do 14.00 hodin v pracovní dny. Akcionář má právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov v sídle společnosti.
Společnost zároveň upozorňuje akcionáře vlastnící akcie na jméno  na povinnost sdělit a.s. do dne konání valné hromady, tj. 12.6.2014 písemnou formou číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů. Akcionáři vlastníci akcií na majitele v zaknihované podobě mohou číslo účtu sdělit přes účastníka centrálního depozitáře (lze u zařazených i nezařazených účtů) a centrální depozitář cenných papírů je bude evidovat a poskytovat ve výpisu z evidence emise, které si společnost žádá pro účely výplaty dividend, popř. konání valných hromad rozhodných pro výplatu dividend nebo je mohou sdělit společnosti. Akcionáři dále mohou pro zlepšení vzájemné komunikace s a.s. sdělit své elektronické adresy.
Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):
 -          aktiva celkem:                            2 655 865                            pasiva  celkem:          2 655 865       
-           dlouhodobý majetek:    2 124 482                            vlastní kapitál:                       2 132 169  
-           oběžná aktiva:                               529 054                            cizí zdroje:                        523 583  
-  časové rozlišení:                                        2 329                            časové rozlišení:                  113     
výsledek hospodaření po zdanění:  29 277
                                                                                                                                                                Představenstvo

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

 

 

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!