Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.


Smyslem veškeré naší práce a náplní naší činnosti je každodenní nepřetržitá služba veřejnosti v oblasti zásobování kvalitní pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

V naší veškeré činnosti chceme usilovat o to, aby zákazníci shledávali naše služby kvalitní a spolehlivé. Chceme si dále zasloužit důvěru svých zákazníků profesionalitou a dobrým vystupováním na všech úrovních vzájemného styku. Za tímto účelem budeme zavádět v nejvyšší dostupné míře soudobé poznatky technologie, ekonomiky a řízení.

Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost bude vyznačovat citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony, nařízení a řídící se poznatky moderní vědy. Jsme toho názoru, že při hospodaření s vodou jako nenahraditelným cenným přírodním zdrojem je nutno minimalizovat ztráty při všech fázích jejího využití a že je naší povinností usilovat o její vrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě.

Svěřený majetek budeme provozovat se snahou o jeho vysokou dlouhodobou efektivnost s důrazem na provozní spolehlivost, kvalitu a s ní spojenou odpovídající úroveň údržby a obnovy při optimalizaci nákladů a prodloužení cyklů životnosti zařízení.

Našim zaměstnancům umožníme kontinuální zvyšování kvalifikace tak, aby byl každý přiměřeně kvalifikován pro výkon své funkce. Chceme vytvořit prostředí, v němž svědomití pracovníci budou řádně odměněni za svoji práci a které bude schopno ocenit zvláštní a mimořádný přínos jednotlivců.

Naše zákazníky i širokou veřejnost chceme pravidelně informovat o všech závažných otázkách a rozhodováních v oblasti zásobení vodou a kanalizací, zejména pokud jde o plánování nových objektů a zařízení, o tvorbu cen za poskytované služby a hlavně o výsledcích analýz kvality pitných a odpadních vod.

Hospodaření společnosti bude založeno na principech tržního zajišťování všech výrobních vstupů a jejich efektivního zpracování. Ceny našich služeb budou odrazem skutečných nákladů vynaložených společností na jejich poskytování a při respektování sociální přijatelnosti pro všechny odběratele.

Heslo „ Voda je život, chraňme ji! „ se stává vyjádřením výše uvedené filozofie a cílů pro naši firmu, firemní kulturu a „zákonem“ pro všechny naše zaměstnance.

 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
představenstvo společnosti


Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!